Cơ cấu tổ chức

Đảng ủy

09 Tháng Giêng 2020

I. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHÓA XI

NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 (Kèm theo Quyết định số 449 -QĐ/ĐU ngày 22 tháng 12 năm 2022

của Đảng ủy Trường ĐHSP Nghệ thuật TW)

 

1. Đồng chí Đào Đăng Phượng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội, Bí thư Đảng ủy

- Chịu trách nhiệm toàn diện sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường trên các lĩnh vực của Nhà trường. Chỉ đạo giải quyết công việc hàng ngày thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: chính trị, tư tưởng; tổ chức, cán bộ; công tác đảng viên; đối ngoại và tài chính của Đảng bộ Trường.

- Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính.

- Trực tiếp phụ trách Chi bộ phòng Đào tạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các trường Đại học và Cao đẳng Hà Nội.

2. Đồng chí Trịnh Thị Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy

- Phối hợp giải quyết công việc hàng ngày thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: tuyên giáo, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Hiệu bộ I.

- Trực tiếp phụ trách Chi bộ Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bí thư Đảng ủy.

3. Đồng chí Cao Xuân Thu - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo của Đảng bộ Trường; công tác Đoàn thể.

        - Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính.

- Trực tiếp phụ trách Chi bộ phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Kế hoạch Tài chính và Quản trị thiết bị.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực Đảng ủy.

4. Đồng chí Lương Thị Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng uỷ

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: công tác Văn phòng đảng uỷ; công tác phát triển đảng; công tác đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể lãnh đạo quản lý, với các chi bộ trực thuộc và đảng viên; công tác thi đua - khen thưởng của Đảng bộ Trường; chế độ thông tin, báo cáo và bảo mật.

 

- Trực tiếp phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Khoa Giáo dục đại cương.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực Đảng ủy.

5. Đồng chí Nguyễn Văn Định - Đảng ủy viên

       - Trực tiếp phụ trách Chi bộ Phòng Quản lý học viên, sinh viên; Khoa Thiết kế Đồ họa.

 - Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Phòng Quản lý học viên, sinh viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy.

6. Đồng chí Lê Vinh Hưng - Đảng ủy viên

        - Trực tiếp phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Khoa Sư phạm Âm nhạc.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy.

7. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo - Đảng ủy viên

- Trực tiếp phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ khoa Sau Đại học.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban thường vụ Đảng ủy.

8. Đồng chí Ngô Thị Hòa Bình - Đảng ủy viên

- Trực tiếp phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Hiệu bộ I.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy.

9. Đồng chí Lê Ngọc Chiến - Đảng ủy viên

- Trực tiếp phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Trung tâm Tuyển sinh và hợp tác đào tạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy.

10. Đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Đảng ủy viên

- Trực tiếp phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Trung tâm Thông tin và Truyền thông.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy.

11. Đồng chí Đỗ Hương Giang - Đảng ủy viên

- Trực tiếp phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Khoa Piano và Thanh nhạc.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy.

12. Đồng chí Nguyễn Thị May - Đảng ủy viên

        - Trực tiếp phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Khoa Sư phạm Mỹ thuật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy.

13. Đồng chí Nguyễn Minh Anh - Đảng uỷ viên

 - Trực tiếp phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Sinh viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu cần thiết, sự phân công nhiệm vụ trong Ban Chấp hành Đảng bộ sẽ có điều chỉnh cho phù hợp.

II. PHÂN CÔNG CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

PHỤ TRÁCH CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC

 (Kèm theo Quyết định số 449 -QĐ/ĐU ngày 22 tháng 12 năm 2022
của Đảng ủy Trường ĐHSP Nghệ thuật TW)

STT

Chi bộ trực thuộc

Uỷ viên Ban Chấp hành

phụ trách

1

Phòng Đào tạo

Đ/c Đào Đăng Phượng

2

Khoa Thiết kế Thời trang và CN May

Đ/c Trịnh Thị Thanh

3

Phòng Tổ chức Hành chính

Đ/c Cao Xuân Thu

4

Kế hoạch Tài chính và Quản trị thiết bị

Đ/c Cao Xuân Thu

5.

Khoa Giáo dục đại cương

Đ/c Lương Thị Thanh Hải

6

Phòng Quản lý Học viên, sinh viên

Đ/c Nguyễn Văn Định

7

Khoa Thiết kế Đồ họa

Đ/c Nguyễn Văn Định

8

Khoa Sư phạm Âm nhạc

Đ/c Lê Vinh Hưng

9

Trung tâm Thông tin và Truyền thông

Đ/c Đỗ Anh Tuấn

10

Hiệu bộ I

Đ/c Ngô Thị Hòa Bình

11

Khoa Sư phạm Mỹ thuật

Đ/c Nguyễn Thị May

12

Trung tâm Tuyển sinh và Hợp tác Đào tạo

Đ/c Lê Ngọc Chiến

13

Khoa Sau Đại học

Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo

14

Khoa Piano - Thanh nhạc

Đ/c Đỗ Hương Giang

15

Sinh viên

Đ/c Nguyễn Minh Anh

16

Khoa Văn hóa Nghệ thuật

Đ/c 

17

Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ

Đ/c