Cơ cấu tổ chức

Đoàn thanh niên

09 Tháng Giêng 2020

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2017 – 2022

STT

Họ và tên

Đơn vị/ Lớp

Chức vụ

1

Nguyễn Minh Anh

Phòng TC-HC

Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

2

Trần Anh Hoàng

Khoa SPMT

Ủy viên BTV Đoàn trường

3

Trương Hùng Minh

Phòng TC-HC

Ủy viên BTV Đoàn trường

4

Nguyễn Thị Lê

Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ

Ủy viên BCH Đoàn trường

5

Nguyễn Hữu Dũng

Khoa TKĐH

Ủy viên BCH Đoàn trường

6

Hoàng Thắng

Khoa TKTT & CN May

Ủy viên BCH Đoàn trường

7

Vũ Thanh Xuân

Khoa SPAN

Ủy viên BCH Đoàn trường

8

Lương Thị Đào

Khoa VHNT

Ủy viên BCH Đoàn trường

9

Tạ Linh Chi

Khoa SPMT

Ủy viên BCH Đoàn trường

10

Vũ Mạnh Tiệp

Phòng Đào tạo

Ủy viên BCH Đoàn trường

11

Nguyễn Thị Thúy

Khoa SPAN

Ủy viên BCH Đoàn trường

12

Nguyễn Thị Thu Hà

Phòng QL HV,SV

Ủy viên BCH Đoàn trường

13

Đỗ Ngọc Thành

K6A - TN

Ủy viên BCH Đoàn trường

14

Trần Thị Quỳnh Trâm

K12 - SPMT

Ủy viên BCH Đoàn trường

15

Chu Thị Khánh Linh

K11- QLVH

Ủy viên BCH Đoàn trường

16

Nguyễn Thị Cẩm Tú

K11B - TKTT

Ủy viên BCH Đoàn trường

17

Phạm Văn Hùng

K9A - TKĐH

Ủy viên BCH Đoàn trường