Các biểu mẫu

Biểu mẫu đề cương/khóa luận tốt nghiệp

08 Tháng Giêng 2014          2344 lượt xem

Biểu mẫu đề cương/khóa luận tốt nghiệp - Download

Xem thêm:

Biểu mẫu Giáo trình, Tài liệu tham khảo

Biểu mẫu Giáo trình, Tài liệu tham khảo download 

04 Tháng Chín 2013        1479 lượt xem
Mẫu biểu đào tạo về bảng điểm, kết quả học tập, chứng nhận tốt nghiệp...

Chi tiết mẫu biểu xin xem chi tiết tại download

10 Tháng Ba 2011        9401 lượt xem
Đơn xin thi lại học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp

Tệp đính kèm: download

23 Tháng Bảy 2010        5447 lượt xem
Mẫu đơn đăng ký và đóng học phí học lại các học phần không đạt

 

Download biểu mẫu đăng ký học lại Tại đây

 


 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
ĐƠN ĐĂNG KÝ VÀ ĐÓNG KINH PHÍ
HỌC LẠI CÁC HỌC PHẦN KHÔNG ĐẠT
NĂM HỌC 2009 - 2010
 
Họ và tên: …………………………….
 
Khoa:…………….
 
Ngày sinh:…………………………..
 
Lớp:………………….
 
Nguyên quán:………………………………
Khoá học:……………….
 
Kinh phí đóng học một tiết:………….
 
 
 
 
SỐ TT
MÔN HỌC
HỌC PHẦN
SỐ TIẾT
THÀNH TIỀN
GHI CHÚ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng cộng: …………………………………..
 
 
Số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………..
                                                                                                                                                
 
Hà Nội, ngày        tháng           năm
Ng­ười viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
Hà Nội, ngày         tháng     năm            
TRƯỞNG KHOA
TỔ TRƯỜNG BỘ MÔN
TP/KH-TC
TP/ĐÀO TẠO
 

27 Tháng Chín 2009        6022 lượt xem
Mẫu phiếu thanh toán ra trường

     

 

Download mẫu phiếu thanh toán ra trường Tại đây    

 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TW
 
PHIẾU THANH TOÁN RA TRƯỜNG
 
Họ tên sinh viên:
Lớp :                                                 
Khoa:
Lý do:Ra trường
 
NỘI DUNG THANH TOÁN
 
1. Phòng Kế hoạch - Tài chính
 
 
 
2. Phòng Quản trị - Thiết bị
 
 
 
3. Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ và Thư viện
 
 
 
4. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên
 - Ký túc xá:
 
 
 
Sau khi thanh toán xong, sinh viên bàn giao lại giấy này tại phòng Đào tạo để nhận bằng tốt nghiệp.
 
 

27 Tháng Chín 2009        5025 lượt xem