Các nhà khoa học

TS. Hà Thanh Hương

Cập nhật ngày: 16 Tháng Ba 2018

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên: HÀ THANH HƯƠNG

2. Năm sinh: 07/4/1976

3. Giới tính:  Nữ

4. Học hàm: ...           Năm được phong:...

    Học vị:  Tiến sĩ      Năm đạt học vị: 2016

5. Chức danh nghiên cứu:

    Chức vụ hiện nay: Trưởng Khoa Sau Đại học - Trường Học Viện Quản lý Giáo dục

                                  

6. Cơ quan - Nơi làm việc của cá nhân:

    Tên cơ quan: Học viện Quản lý Giáo dục

    Địa chỉ: 31 Phan Đình Giót, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

    Điện thoại cá nhân: 0912 440 989

7. Trình độ ngoại ngữ: Thạc sĩ Tiếng Pháp, Tiếng Anh B2

8. Các công trình KH&CN chủ yếu của cá nhân (đã được công bố):

Tên công trình

(Bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc là đồng tác giả  công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng)

Ngày thángnăm công bố

1. Phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống vừa làm vừa học

Tác giả

Tạp chí Quản lý giáo dục số 34

Tháng 3 năm 2012;

2. Tổ chức đào tạo đại học khối ngành văn hóa nghệ thuật theo nhu cầu xã hội

Tác giả

Tạp chí Quản lý giáo dục số 40

Tháng 9 năm 2012

3. Những điểm mới của tuyển sinh năm 2013

Tác giả

Website trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Tháng 3 năm 2013;

4. Nét văn hóa truyền thống làng Phú Cốc

Tác giả

Tạp chí Giáo dục nghệ thuật  số 9

Tháng 5 năm 2013

5. Quản lý dạy học theo năng lực thực hiện trong đào tạo giáo viên nghệ thuật trình độ đại học của học chế tín chỉ

Tác giả

Tạp chí Quản lý giáo dục số 67

Tháng 12 năm 2014

6. Quản lý chương trình đào tạo giáo viên nghệ thuật trình độ đại học theo năng lực thực hiện

Tác giả

Tạp chí Giáo dục nghệ thuật  số Tết

Số tết năm 2015

7. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý ở các trường đại học đào tạo giáo viên nghệ thuật đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Việt Nam

Tác giả

Tạp chí Giáo dục nghệ thuật số 15

Tháng 8/2015

8. Nghiên cứu xây dựng khung năng lực giáo viên nghệ thuật trong bối cảnh đổi mới giáo dục Việt Nam

Tác giả

Tạp chí Quản lý giáo dục số 78

Tháng 11/2015

9. Quản lý thông tin đầu ra trong giáo dục nghệ thuật theo định hướng năng lực

Tác giả

Tạp chí Giáo dục nghệ thuật số 18

Năm 2016

10. Đánh giá năng lực giáo viên nghệ thuật phổ thông theo chuẩn

Tác giả

Tạp chí Giáo dục nghệ thuật số 19

Năm 2016

11.Khung năng lực cán bộ quản lý ở các trường đại học đào tạo giáo viên nghệ thuật

Tác giả

Tạp chí Giáo dục nghệ thuật số 22

Năm 2017

 

9. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN của cá nhân (đã chủ trì hoặc tham gia):

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

1. Đề án tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy vào các trường khối văn hóa nghệ thuật năm 2013;

Hiệu trưởng thông qua 16/01/2013

 

Bộ VHTT&DL phê duyệt theo Quyết định số 710/QĐ-BVHTTDL ngày 20/02/2013;

2. Đề án tự chủ tuyển sinh năm 2014

 

Hiệu trưởng thông qua 15/01/2014

 

 

Bộ GD&ĐT phê duyệt theo Công văn số 1251/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 14/3/2014;

2. Đề án tự chủ tuyển sinh năm 2015

 

Hiệu trưởng thông qua 20/02/2015

 

 

Bộ GD&ĐT phê duyệt theo Công văn số 1295/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 19/3/2015;

3. Thư ký Đề tài NCKH cấp trường: “Xây dựng chương trình đào tạo Quản lý văn hóa Nghệ thuật theo hướng tiếp cận CDIO”. Mã số T2012-25

2012 - 2013

 

HĐKH&ĐT trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã nghiệm thu, đạt loại Tốt  năm 2013

4. Thành viên Đề tài cấp Bộ “Giải pháp nâng cao năng lực chuyên môn nghệ thuật cho đội ngũ giáo viên Âm nhạc và Mỹ thuật ở trường tiểu học, THCS miền bắc Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông”.Mã số B2015-36-27

2015-2016

 

Đã nghiệm thu

Xếp loại Đạt

Năm 2017

5. Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ “Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trong các trường đại học đào tạo giáo viên nghệ thuật trong bối cảnh đổi mới giáo dục Việt Nam”. Mã số B2016-GNT-03

2016 - 2017

 

Đã nghiệm thu

Xếp loại Đạt

01/2018

 

10. Giải thưởng của cá nhân (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm...):

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

Cấp tặng thưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Kinh nghiệm của cá nhân (về quản lý, đánh giá KH&CN)

TT

Hình thức Hội đồng

Số lần

1

Ủy viên thư ký Hội đồng Khóa luận tốt nghiệp đại học của sinh viên năm 2012, 2013, 2014

09

2

Phản biện 2, Hội đồng nghiệm thu Đề tài NCKH cấp trường năm 2013

01

3

Ủy viên thư ký Hội đồng thẩm định các chương trình đại học, cao đẳng, Đề cương môn học theo tín chỉ năm 2013, 2014, 2015

25

4

Ủy viên thư ký Hội đồng đánh giá Đề tài cấp Bộ 2017

 

                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Hoàng Tiến

PGS.TS.

Nguyên Trưởng khoa Văn hóa - Nghệ thuật

chi tiết

Bạch Thị Lan Anh

TS.

Giảng viên chính, Trưởng khoa Giáo dục Đại cương

chi tiết

Đỗ Quang Minh

TS.

Nguyên Trưởng khoa Tại chức và Đào tạo liên kết

chi tiết

Nguyễn Quang Hải

Ths

Nguyên khoa Sư phạm Mỹ thuật

chi tiết

Lương Thị Thanh Hải

TS

Phó Trưởng khoa Giáo dục Đại cương

chi tiết

Phạm Hồng Phương

Ths

Nguyên khoa Nhạc cụ

chi tiết