Các nhà khoa học

Tìm thấy 5 cán bộ

Đào Đăng Phượng

TS

Hiệu trưởng - Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

chi tiết

Trần Đình Tuấn

TS.

Giảng viên chính, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương

chi tiết

Trần Hoàng Tiến

PGS.TS.

Trưởng khoa Văn hóa - Nghệ thuật

chi tiết

Bạch Thị Lan Anh

TS.

Giảng viên chính, Trưởng khoa Giáo dục đại cương

chi tiết

Đỗ Quang Minh

TS.

Trưởng khoa Tại chức và Đào tạo liên kết

chi tiết