Các nhà khoa học

Tìm thấy 18 cán bộ

Đào Đăng Phượng

PGS.TS

Hiệu trưởng - Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

chi tiết

Phạm Lê Hòa

GS.TSKH

Giảng viên Cao cấp, Nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

chi tiết

Nguyễn Hữu Thức

PGS.TS

Giảng viên khoa Văn hóa Nghệ thuật

chi tiết

Phạm Trọng Toàn

PGS.TS

Nguyên Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương

chi tiết

Nguyễn Thị Tố Mai

PGS.TS

Nguyên trưởng khoa Sư phạm Âm nhạc

chi tiết

Hà Thị Hoa

PGS.TS

Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế

chi tiết

Nguyễn Đăng Nghị

PGS.TS

Trưởng Khoa Văn hóa Nghệ thuật

chi tiết

Nguyễn Thị Phương Thảo

PGS.TS

Phó Hiệu trưởng - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

chi tiết

Trần Hoàng Tiến

PGS.TS.

Nguyên Trưởng khoa Văn hóa - Nghệ thuật

chi tiết