Thông báo

Thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2019

09 Tháng Tám 2019

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                Số: 1101/TB-ĐHSPNTTW                              Hà Nội, ngày  21  tháng  7  năm 2019

                           

 

THÔNG BÁO

Điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2019

_______________

 

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy được ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 01/2019/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 2 năm 2019 của Bộ GD và ĐT v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy;

Căn cứ  Đề án tự chủ tuyển sinh của trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương năm 2019;

Căn cứ Kết luận của Hội đồng tuyển sinh đại học, đại học liên thông hệ chính quy của Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương ngày 21/7/2019;

              Hội đồng tuyển sinh đại học, đại học liên thông hệ chính quy năm 2019 Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2019 như sau:

           1. Điều kiện xét trúng tuyển các ngành đào tạo

           1.1. Điều kiện chung

           Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc trình độ tương đương theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT;

           Tổng điểm môn văn hóa và môn năng khiếu (nhân hệ số) đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo Thông báo số 1100/TB-ĐHSPNTTW, ngày 21 tháng 7 năm 2019 của trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương.

           1.2. Điều kiện cụ thể:

Thí sinh đăng ký xét điểm theo kết quả trong Học bạ THPT

- Đối với các ngành/chuyên ngành sư phạm Âm nhạc, sư phạm Mỹ thuật: Điểm trung bình cộng xét tuyển môn Ngữ văn tối thiểu là 6,5 trở lên; học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên.

- Đối với các ngành ngoài sư phạm: Điểm môn Ngữ văn đạt từ 5.0 trở lên (theo Đề án tuyển sinh của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW năm 2019).

Thí sinh đăng ký xét điểm theo kết quả trong kỳ thi THPT Quốc gia

- Thực hiện theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

           2. Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy

STT

Ngành/chuyên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn

Điểm

 trúng tuyển

1

ĐHSP Âm nhạc

7140221

N00

27,0

2

ĐHSP Âm nhạc Mầm non

7140221

N00

27,0

3

ĐHSP Mỹ thuật

7140222

H00

27,0

4

ĐHSP Mỹ thuật Mầm non

7140222

H00

27,0

5

ĐH Quản lý văn hóa

7229042

N00, H00, R00

27,0

C00

17,0

6

ĐH Thiết kế Thời trang

7210404

H00

29,0

7

ĐH Công nghệ may

7540204

H00

27,0

A00, D01

17,0

8

ĐH Thiết kế Đồ họa

7210403

H00

31,0

9

ĐH Hội họa

7210103

H00

27,0

10

ĐH Thanh nhạc

7210205

N00

36,0

11

ĐH Piano

7210208

N00

34,5

12

ĐH Diễn viên kịch - điện ảnh

7210234

S00

27,0

          

           Lưu ý: Điểm tổ hợp môn C00, A00, D01 thuộc ngành Quản lý văn hóa, Công nghệ may không nhân hệ số. Điểm các ngành còn lại đã nhân hệ số các môn năng khiếu.

           - Thí sinh trúng tuyển ngành Thanh nhạc, môn thi Thanh nhạc chuyên ngành phải đạt từ 7,0 trở lên.

 

            3. Điểm trúng tuyển đại học liên thông hệ chính quy

 STT

Ngành thi

Mã ngành

Tổ hợp môn

Điểm

 trúng tuyển

1

ĐHSP Âm nhạc

7140221

N00

27,0

2

ĐHSP Mỹ thuật

7140222

H00

36,0

(Điểm đã nhân hệ số các môn năng khiếu)

           - Mức điểm trúng tuyển trên tính cho thí sinh dự thi thuộc khu vực 3.

- Điểm trúng tuyển là tổng điểm 03 môn thi (gồm các môn xét tuyển và thi tuyển)

           4. Thời gian nhập học 8h00 ngày 30/7/2019

- Nội dung chi tiết về Thủ tục nhập học thí sinh xem Thông báo số 1102/TB-ĐHSPNTTW ngày 21/7/2019 của trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương về việc Thời gian và thủ tục nhập học;

- Nội dung chi tiết xét tuyển đợt 01 hệ đại học chính quy các ngành đào tạo thí sinh xem Thông báo số 1103/TB-ĐHSPNTTW của Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương ngày 21/7/2019 về việc Thông báo xét tuyển bổ sung đợt 01 hệ đại học chính quy các ngành đào tạo;

Thông tin chi tiết xin liên hệ số ĐT: 0243.8547301. Hotline: 094 7392229

- Phòng Đào tạo, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, Số 18 ngõ 55 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

 

Nơi nhận:

   -Ban Giám hiệu (để bc);

   - Website (đăng thông báo);

   - Lưu VT, ĐT (10).

CHỦ TỊCH HĐTS

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

PGS.TS. Đào Đăng Phượng

 

Thông báo cũ hơn:

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm