Thông báo

Thông báo thời hạn nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia để xác định nhập học đại học hệ chính quy tuyển sinh năm 2019 tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW

28 Tháng Bảy 2019

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                   Số: 1132/TB-ĐHSPNTTW                              Hà Nội, ngày  26  tháng 7 năm 2019

                           

THÔNG BÁO

Thời hạn nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia để xác định nhập học đại học hệ chính quy tuyển sinh năm  2019 tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW

 

 

           Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy được ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 01/2019/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Bộ GD và ĐT v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

           Căn cứ Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy;

            Căn cứ  Đề án tự chủ tuyển sinh của trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương năm 2019;

            Căn cứ Kết luận của Hội đồng tuyển sinh đại học, đại học liên thông hệ chính quy của Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương ngày 21/7/2019 và tình hình thực tế hiện nay;

             Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương thông báo  thời hạn nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia để xác định nhập học tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW như sau:

            1. Những thí sinh đăng ký xét tuyển điểm THPT Quốc gia đã xác định được việc học tập tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia cho Nhà trường. Thời gian đến ngày 30/7/2019;

            2. Những thí sinh còn băn khoăn quyết định về việc xác nhận nhập học vẫn có thể  nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia cho trường ĐHSP Nghệ thuật TW để xác định điểm và làm thủ tục nhập học. Thời gian từ ngày 09/8 đến ngày 15/8/2019;

            Thực hiện Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành, Kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Hướng dẫn triển khai công tác  xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, từ ngày 06/8 đến ngày 08/8/2019, trường ĐHSP Nghệ thuật TW vẫn tham gia xét tuyển, lọc ảo cùng với các trường đại học khác theo quy định ./.

 

Nơi nhận:

  -  Ban Giám hiệu (để bc);

   - Website (đăng thông báo);

   - Lưu VT, ĐT (05).

CHỦ TỊCH HĐTS

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Đào Đăng Phượng

 

 

 

Thông báo cũ hơn: