Thông báo

Thông báo Thời gian và kế hoạch học tập của học viên/sinh viên

29 Tháng Tư 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

 

Số:  470 /TB-ĐHSPNTTW

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Thời gian và kế hoạch học tập của học viên/sinh viên

 

           Thực hiện Chỉ thị số: 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; Công văn số: 1398/BGDĐT-GDTC, ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Bộ Giáo dục & Đào tạo V/v hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học;

           Trường ĐHSP Nghệ thuật TW thông báo:

           1. Sinh viên các khóa tốt nghiệp năm 2020 tập trung trở lại Trường từ ngày 04/5/2020, học theo thời khóa biểu; các khóa còn lại vẫn tiếp tục học online theo thời khóa biểu;

           2. Các khoa chuyên môn, Trung tâm TH&NN chủ động xây dựng thời khóa biểu, kế hoạch học bù, bổ sung kiến thức cho học viên, sinh viên. Giảng viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu, thực hiên nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19, quản lý học viên, sinh viên chặt chẽ, thực hiện báo cáo thường xuyên theo qui định;

           3. Các đơn vị phòng, ban, khoa, trung tâm chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch Covid -19 cho học viên, sinh viên khi trở lại học tập trung tại Trường.  

           Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện.

           Trân trọng ./.

 

Nơi nhận:

- LĐ Trường;

- Website;

- Lưu: VT, TCHC.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

Nguyễn Văn Định

 

Thông báo cũ hơn: