Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Nghiên cứu, biên soạn tài liệu giảng dạy môn hình họa 3,4 (Hệ đại học) Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Cập nhật ngày: 23 Tháng Giêng 2019
Cấp đề tài: Đề tài cấp Trường
Cơ quan chủ trì: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đinh Tiến Hiếu
Cơ quan thực hiện đề tài: Khoa Sư phạm Mỹ thuật
Thời gian thực hiện: 2018-2019

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục, Đề tài gồm có 4 chương

- Chương 1: Cơ sở lý luận

- Chương 2: Nghiên cứu biên soạn TLGD môn hình họa 3

- Chương 3: Nghiên cứu biên soạn TLGD môn hình họa 4

- Chương 4: Thực nghiệm


Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Nghệ thuật Thiết kế

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Tuấn Cường
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2018-2019
Xem
Đề tài cấp Trường

Biên soạn tài liệu giảng dạy môn học nghiên cứu và sao chép Tranh Sơn Dầu cổ điển (Hệ đọc Sư phạm Mỹ thuật - Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW)

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Huy Trung
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2018-2019
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Bố Cục chất liệu tổng hợp

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Vũ Thị Kim Vân
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2018-2019
Xem
Đề tài cấp Trường

Vận dụng Nghị Quyết Đại hội Đảng lần thứ XII vào giảng dạy các môn Lý luận chính trị tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Phạm Ngọc Anh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo dục Đại cương
+ Thời gian thực hiện:2018-2019
Xem
Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm