Sinh viên tra cứu

Lịch thi tốt nghiệp lớp ĐHSP Âm nhạc, ĐHSP Mỹ thuật, hệ liên thông (từ CĐ lên ĐH) và lớp CĐSP Âm nhạc, CĐSP Mỹ thuật hệ liên thông (từ TC lên CĐ) phương thức VLVH, khóa học 2009 – 2011 tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW

28 Tháng Mười Một 2011

                BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW               Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

                       ____________                                              ___________________________

        Số:          /ĐT - ĐHSPNTTW                                   Hà Nội, ngày       tháng       năm 2011

 

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP

LỚP ĐHSP ÂM NHẠC, ĐHSP MỸ THUẬT, HỆ LIÊN THÔNG (TỪ CĐ LÊN ĐH)

VÀ LỚP CĐSP ÂM NHẠC, CĐSP MỸ THUẬT HỆ LIÊN THÔNG (TỪ TC LÊN CĐ)

PHƯƠNG THỨC VLVH, KHÓA HỌC 2009 - 2011

Tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW

  

I. LỊCH THI

      1. Ngày 30/11/2011: Họp hội đồng thi - phân công nhiệm vụ cho các thành viên và các Ban giúp việc.

 

      2. Thời gian thi:

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Ghi chú

 Sáng 4/12/2011

Từ 8h30 đến 10h30

Tập trung sinh viên phổ biến Quy chế thi, kế hoạch thi, môn thi...

Phòng Hòa nhạc

Ban thư ký

Chiều 4/12/2011

Từ 13h00  đến 17h00

- CĐSP Âm nhạc và ĐHSP Âm nhạc: Thi môn Lý thuyết âm nhạc tổng hợp.

03 phòng thi tại phòng Hoà nhạc

 

- Thư ký: 02 người

- Coi thi: 12 người.

- Giám sát: 02 người.

- Thanh tra: 02 người

 

- CĐSP mỹ thuật và ĐHSP Mỹ thuật: Thi môn Lý thuyết mỹ thuật tổng hợp.

03 phòng thi tại phòng D1, D2, D3

(06 SV CĐSP MT thi ghép cùng với CĐSP ÂN tại phòng Hòa nhạc)  

 Sáng 5/12/2011

Từ 7h00 đến 11h30

- CĐSP Âm nhạc và ĐHSP Âm nhạc: Thi môn Thực hành âm nhạc tổng hợp.

Tầng 2 nhà D:

2 phòng chấm,

4 phòng chuẩn bị

- Thư ký: 02 người.

- Giám sát: 03 người.

- Giám khảo: 06 người.

- Thanh tra: 01 người.

- ĐHSP Mỹ thuật: Chấm bài vẽ tranh sáng tác.

 

- CĐSP Mỹ thuật: Vẽ tranh (5 tiết = 225 phút)

- Phòng Tranh

(khu hiệu bộ)

 

- 01 phòng thi tại nhà B

- Thư ký: 01 người,  Giám khảo: 03 người, Thanh tra: 01 người.

- Coi thi: 02 người

 

 

II. PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

 

     1. Ban thư ký:

 

      - Chuẩn bị các văn bản pháp lý cho việc tổ chức kỳ thi.

      - Tham mưu đề xuất cán bộ chỉ đạo, điều hành, tổ chức coi, chấm thi

      - Xây dựng các mẫu biểu, giấy thi, văn phòng phẩm phục vụ tổ chức coi và chấm thi.

      - Chuẩn bị cơ sở vật chất, phòng thi, các điều kiện phục vụ cho việc tổ chức thi.

      - Tổ chức tập trung sinh viên phổ biến Quy chế thi, kế hoạch thi...

 

 

      2. Ban cơ sở vật chất:

 

       - Chuẩn bị kinh phí tổ chức thi.

       - Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng thi, phòng làm việc của Hội đồng thi

  

       * Các Ban giúp việc cần có sự phối hợp  th­ường xuyên để phối hợp tổ chức kỳ thi đạt yêu cầu, đúng Quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT.      

                                                                                            

      Nơi Nhận:                                                                      HIỆU TRƯỞNG

         - Bộ GD&ĐT (b/c)                                                                                        

         - Ban giám hiệu                                                               (Đã ký)

         - Lưu VT,ĐT

 

                                                                                    PGS.TSKH. Phạm Lê Hòa