Chương trình, dự án hợp tác

STT

Chương trình, dự án

Logo, địa chỉ website

1

 Dự án Voyage

2

 Hợp tác đào tao với Trường Đại học Messina, Italy

 http://www.unime.it/it