Hội đồng Biên tập

1/ Quyết định số 2200/QĐ-HSPNTTW, Ngày 14/11/2018

2/ Quyết định số 1228/QĐ-ĐHSPNTTW, Ngày 09/8/2019

3/ Quyết định số 796/QĐ-ĐHSPNTTW, Ngày 29/4/2022