Kế hoạch đào tạo

Quy định Thời gian hiệu lệnh thi, nhiệm vụ công tác tổ chức của ban coi thi, chấm thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ CĐR.01.21-22 năm học 2021 - 2022

08 Tháng Tư 2022

Toàn văn văn bản Quy định thời gian thi: Xem chi tiết

Danh sách phòng thi:

- Đợt 1: Ngày thi 16-17/4/2022

+ Tin học: Xem chi tiết

+ Tiếng anh: Xem chi tiết

- Đợt 2: Ngày thi 23-24/4/2022 (Sinh viên ngành Sư phạm Âm nhạc, sư phạm Mỹ thuật)

+ Tin học: Xem chi tiết

+ Tiếng anh: Xem chi tiết

 

Thời gian thi cụ thể:

Đợt 1:

Ngày 16/4/2022:

           - Địa điểm thi: tầng 4 nhà E trường ĐHSP Nghệ thuật TW

           - Phòng thi 01, 02, 03, 04 thi Tin học - Thời gian thi: 7h30.

           - Phòng thi 05, 06, 07, 08 thi Tin học - Thời gian thi: 13h00

Ngày 17/4/2022:

           - Địa điểm thi: tầng 5 nhà E trường ĐHSP Nghệ thuật TW

           - Phòng thi 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 thi Tiếng anh kỹ năng Nghe, đọc viết - Thời gian thi: 7h30.

           - Phòng thi 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 thi Tiếng anh kỹ năng Nói - Thời gian thi: 13h00.

Đợt 2:

Ngày 23/4/2022:

           - Địa điểm thi: Tầng 4 nhà E trường ĐHSP Nghệ thuật TW        

           - Phòng thi 09, 10, 11, 12 thi tin học - Thời gian thi: 7h30.

           - Phòng thi 13, 14, 15, 16 thi tin học - Thời gian thi: 13h00

Ngày 24/4/2022:

           - Địa điểm thi: tầng 5 nhà E trường ĐHSP Nghệ thuật TW

           - Phòng thi 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 thi Tiếng anh kỹ năng Nghe, đọc viết - Thời gian thi: 7h30.

           - Phòng thi 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 thi Tiếng anh kỹ năng Nói - Thời gian thi: 13h00.