Văn bản HTQT

Thông báo V/v đăng ký hồ sơ Học bổng Nghệ thuật ASEAN Thành phố Thành Đô dành cho bậc đại học và thạc sĩ của Học viện Nghệ thuật Trung Quốc - ASEAN thuộc Đại học Thành Đô, Trung Quốc năm 2023

18 Tháng Tư 2023