Tuyển sinh sau đại học

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Lý luận & Phương pháp dạy học Âm nhạc năm 2015

11 Tháng Hai 2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

 

Số: 243   /TB-ĐHSPNTTW-SĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 2  năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/v Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ

chuyên ngành Lý luận & Phương pháp dạy học Âm nhạc năm 2015

 

            Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT, ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT, ngày 15/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT, ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2015 với các yêu cầu cụ thể như sau:

I. NGÀNH THI TUYỂN

Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc, mã số: 62140111.

II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ với người có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung liên tục, đối với người có bằng đại học là 4 năm tập trung liên tục.

Trường hợp nghiên cứu sinh không theo học tập trung thì cũng phải có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục và có tổng thời gian học tập nghiên cứu theo quy định nêu trên.

III. ĐỊA ĐIỂM HỌC TẬP

            Nghiên cứu sinh được tổ chức học tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Km 9, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

IV. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

 Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải có các điều kiện sau:

- Có bằng thạc sĩ đúng với chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc. Trường hợp chưa có bằng thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên, ngành đúng với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

- Có bằng thạc sĩ chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành gần với chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc, phải học bổ sung các môn học hay học phần do trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương quy định.

- Lý lịch bản thân rõ ràng, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm) giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Nếu người dự thi là cán bộ, công nhân, viên chức cơ quan nhà nước phải có quyết định cử đi học. Người chưa có việc làm phải được cơ quan địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và không vi phạm pháp luật.

V. DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH PHÙ HỢP, NGÀNH GẦN

            - Ngành tốt nghiệp đại học được coi là ngành đúng: Sư phạm Âm nhạc. Chuyên ngành tốt nghiệp thạc sĩ được coi là chuyên ngành đúng: Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc.

- Ngành tốt nghiệp đại học, chuyên ngành tốt nghiệp thạc sĩ là chuyên ngành phù hợp, chuyên ngành gần bao gồm: Lý luận âm nhạc, Sáng tác âm nhạc, Chỉ huy, Biểu diễn âm nhạc (thanh nhạc, nhạc cụ), Dân tộc nhạc học, Sư phạm biểu diễn Âm nhạc, Âm nhạc học,....

VI. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Đơn xin dự tuyển nghiên cứu sinh (theo mẫu).

2. Sơ yếu lý lịch (dán ảnh, đóng dấu giáp lai) có xác nhận của cơ quan công tác (nếu là thí sinh tự do thì phải có xác nhận của chính quyền địa phương).

3. Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ sau:

- Bằng đại học và bảng điểm toàn khoá.

- Bằng thạc sĩ và bảng điểm khoá đào tạo thạc sĩ.

- Chứng chỉ bổ sung kiến thức (nếu có).

- Các văn bằng và chứng chỉ khác nếu có.

(Khi nộp các bản sao,  thí sinh phải đem theo bản gốc để đối chiếu)

4. Công văn giới thiệu đi dự thi của Thủ trưởng cơ quan quản lý (đối với những người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quốc doanh và ngoài quốc doanh). Đối với các cán bộ đi học, sau khi trúng tuyển, phải bổ sung thêm Quyết định cử đi học. Đối với người chưa có việc làm, cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

5. Bài luận về dự định nghiên cứu (08 bản), trong đó trình bày rõ đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do chọn lựa lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do chọn cơ sở đào tạo; lý do lựa chọn cơ sở nghiên cứu; kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn...

6. Đề cương nghiên cứu (08 bản) và trình bày đề cương nghiên cứu trước Hội đồng tuyển sinh. Đề tài phải đảm bảo tính thiết thực, có sáng tạo...

7. Hai thư giới thiệu của 2 nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu phải có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:

- Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

- Năng lực hoạt động chuyên môn.

- Phương pháp làm việc.

- Khả năng nghiên cứu.

- Khả năng làm việc theo nhóm.

- Điểm mạnh và điểm yếu của người dự tuyển.

- Triển vọng phát triển về chuyên môn.

- Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

8. 08 bản sao các bài báo khoa học đã công bố (nếu có) gồm: trang bìa, trang mục lục, toàn bộ bài báo khoa học, có bảng kê khai danh mục các bài báo.

Đối với đề tài nghiên cứu khoa học (nếu có): Sao chụp quyết đinh, Hợp đồng giao đề tài nghiên cứu, Biên bản nghiệm thu đề tài và Bản tóm tắt nội dung nghiên cứu (08 bản).

9. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của cơ sở đào tạo (đóng học phí, hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành Luận án tiến sĩ).

10. Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ

10.1. Người dự tuyển phải có một trong những chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau đây:

+ Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ, trong thời hạn 2 năm đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 (Phụ lục III - ban hành kèm theo Thông tư số: 05 /2012/TT- BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

+ Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài.

+ Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ (Chính quy hoặc tại chức).

- Căn cứ yêu cầu của chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, Thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định trình độ ngoại ngữ đối với từng chuyên ngành.

10.2. Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 Khung Châu Âu.

(Phụ lục III - ban hành kèm theo Thông tư số: 05 /2012/TT- BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tiếng Anh

Cấp độ (CEFR)

IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge Exam

BEC

BULATS

B1

4.5

450 PBT 133 CBT 45 iBT

450

Preliminary PET

Business Preliminary

40

 

(Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được)

 

Một số tiếng khác

Cấp độ (CEFR)

Tiếng Nga

Tiếng Pháp

Tiếng Đức

Tiếng Trung

Tiếng Nhật

B1

TRKI 1

DELF B1

TCF niveau 3

B1

ZD

HSK cấp độ 3

JLPT N4

 

Ghi chú: Đối với một số chứng chỉ quốc tế không thông dụng khác, cơ sở đào tạo sẽ gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến về việc quy đổi tương đương.

11. Giấy khám sức khỏe của bệnh viện đa khoa.

12. Bản sao chứng thực các giấy tờ thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

13. 03 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh.

14. 2 ảnh 3x4, ghi rõ họ tên và ngày sinh của thí sinh sau ảnh.

VII. HÌNH THỨC THI TUYỂN

Xét tuyển theo hồ sơ dự tuyển.

Trường hợp thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học tham dự xét tuyển nghiên cứu sinh, ngoài việc xét tuyển hồ sơ như thí sinh có bằng tốt nghiệp thạc sĩ, thí sinh phải dự thi 02 môn: Kiến thức âm nhạc tổng hợp (Môn chủ chốt) và Năng lực hoạt động âm nhạc (Thanh nhạc/Nhạc cụ). Thí sinh thi cùng với thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc của nhà trường.

VIII. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ VÀ XÉT TUYỂN

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 01/4/2015 đến ngày 15/6/2015.

- Thời gian xét tuyển: Cuối tháng 6 năm 2015.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ VÀ ĐĂNG KÝ NỘP HỒ SƠ

- Khoa Sau đại học, tầng 3, nhà E, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW, Km 9, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Email: khoasdh@spnttw.edu.vn

- Tel: 04.62516423 - Mobile: 0915.703.460.

            - Website: www.spnttw.edu.vn

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu (để b/c);

- Bộ GD&ĐT (để b/c);

- Các đơn vị trong trường;

- Thí sinh dự thi;          

- Lưu VT, K.SĐH./.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 (Đã ký)

 

GS.TSKH. Phạm Lê Hòa