Nội san

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ của hai học viên Nguyễn Thị Hạnh và Nguyễn Thị Na

09 Tháng Ba 2016

             BBT

 

Ngày 07/3/2016, được sự đồng ý của Ban giám hiệu cùng Hội đồng thảo luận luận văn Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, Khoa Sau Đại học đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho học viên Nguyên Thị Hạnh và Nguyễn Thị Na thuộc khóa II chuyên ngành Quản lý văn hóa.

 

Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ của học viên Nguyễn Thị Hạnh

 

Buổi bảo vệ luận văn được điều hành bởi Chủ tịch Hội đồng GS.TSKH. Phạm Lê Hòa cùng với sự tham gia của 05 thành viên khác bao gồm: PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức; PGS.TS. Ngô Văn Doanh; GS.TS. Lê Ngọc Canh; TS. Đỗ Thị Lan Phương; TS. Đào Đăng Phượng; TS. Trần Đình Tuấn trong vai trò là Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư ký tại 02 Hội đồng chấm luận văn.

 

Học viên Nguyễn Thị Hạnh trình bày đề tài “Bảo tồn và phát huy giá trị di tích chùa Mỹ Cụ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh”

 

Nhận thức được tầm quan trọng cũng như tính cấp thiết của việc gìn giữ và bảo tồn các giá trị văn hóa tín ngưỡng dân tộc, học viên Nguyễn Thị Hạnh đã nghiên cứu đê tài “Bảo tồn và phát huy giá trị di tích chùa Mỹ Cụ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh” dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Trần Đình Tuấn. Tiến hành điền dã khảo sát đối tượng, học viên đã đánh giá được  thực trạng của việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích chùa Mỹ Cụ: Về ưu điểm: Kinh phí cho công tác bảo tồn, tôn tạo đạt kết quả tốt; bộ máy tổ chức chặt chẽ; việc thanh tra kiểm tra thường xuyên, kịp thời… Về hạn chế: Cơ chế quản lý còn thiếu sót; sản phẩm văn hóa và du lịch còn nghèo; tình trạng hộ dân lấn chiếm đất chùa… Qua đó, học viên đã đưa ra một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích chùa Mỹ Cụ ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn hiện nay như: Tuyên truyền, giáo dục ý thức tự giác của nhân dân trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích chùa; đẩy mạnh công tác xã hội hóa nguồn lực; đẩy mạnh giao lưu, hợp tác quốc tế và hợp tác trong nước; đào tạo và nâng trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý văn hóa ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quẩng Ninh; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra…

 

Học viên Nguyễn Thị Na trả lời câu hỏi của Hội đồng

 

Với mong muốn lưu giữ những yếu tố truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc trong phong tục văn hóa của người Nùng - Yên Bái trên tiến trình hội nhập, học viên Nguyễn Thị Na đã nghiên cứu đề tài “Phong tục văn hóa của người Nùng ở xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái” dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Đỗ Lan Phương. Sau khi khảo sát và miêu thuật các sinh hoạt văn hóa truyền thống của người Nùng ở xã Bảo Ái còn lưu giữ đến nay có liên quan tới nghi lễ vòng đời người, tục thờ cúng tổ tiên và một số hình thức thờ cúng đa thần, học viên nhận thấy những biến đổi về các mặt trong phong tục văn hóa của người dân nơi đây. Trên cơ sở những kết quả khảo sát, học viên đưa ra những giải pháp chung nhất nhằm bảo tồn văn hóa truyền thống của người Nùng ở Bảo Ái như: Đảm bảo công tác xây dựng chính sách phù hợp với địa phương; thực hiện tốt chủ trương, chính sách đối với dân tộc thiểu số; nâng cao nhận thức về giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; đa dạng hóa các hình thức bảo tồn…

 

TS. Trần Đình Tuấn - Cán bộ hướng dẫn khoa học nhận xét luận văn của học viên Nguyễn Thị Hạnh

 

Sau phần trình bày chi tiết, Hội đồng lần lượt đưa ra nhận xét về luận văn và đặt câu hỏi cho học viên. Về ưu điểm, nội dung nghiên cứu của hai luận văn phù hợp với tên đề tài và chuyên ngành mã số đào tạo; nội dung giữa các chương cân đối, phương pháp nghiên cứu phù hợp; đề tài của hai luận có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Bên cạnh những ưu điểm, học viên cũng cần lưu ý sắp xếp lại một số tiểu mục ở các chương; bổ sung đánh giá vai trò của một số cá nhân đối với đối tượng; làm rõ trích nguồn cũng như giải thích thuật ngữ.

Kết thúc buổi bảo vệ, Hội đồng đã nhất trí xếp loại đề tài luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa cho hai học viên Nguyễn Thị Hạnh và Nguyễn Thị Na đạt loại Xuất sắc với cùng điểm số là 9,0.

 

Hai tân Thạc sĩ chụp ảnh cùng cán bộ hướng dẫn khoa học và thành viên trong Hội đồng chấm luận văn