Đảm bảo chất lượng

Quyết định về việc tổ chức lại đơn vị trực thuộc Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

03 Tháng Hai 2012
Số tư liệu: 411/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành: 01-02-2012
Tệp đính kèm: 411-QD.doc

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định 2439/QĐ-BGDĐT ngày 16/06/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức lại đơn vị trực thuộc Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục như sau:

a) Tổ chức lại Văn phòng Cục thành:

- Văn phòng;

- Phòng Kế hoạch – Tài chính;

b) Phòng Công nhận văn bằng thành Phòng Quản lý thi tuyển sinh và Công nhận văn bằng.

Điều 2. Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng có trách nhiệm hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và bố trí nhân sự lãnh đạo các đơn vị trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Các sở GDĐT;
- Các ĐH, HV, trường ĐH, CĐ, TCCN;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu VT, Cục KT&KĐCLGD.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
(Đã ký) 
 
Nguyễn Vinh Hiển