Biểu mẫu KHCN

Các biểu mẫu quản lý đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ

11 Tháng Sáu 2013

CÁC BIỂU MẪU QUẢN LÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ
(Kèm theo Thông tư  số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


Chi tiết xem tệp đính kèm: download

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm