Đảm bảo chất lượng

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

16 Tháng Mười 2023
Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học;
Thực hiện Kế hoạch số 1931/KH-ĐHSPNTTW ngày 07/09/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW về tự đánh giá cơ sở giáo dục chuẩn bị kiểm định chu kỳ 2 (giai đoạn 2018 – 2023);
 
Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tiến hành công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục với các thông tin như sau:
Giai đoạn đánh giá: 2018 – 2023
Thời gian tiến hành tự đánh giá: tháng 9/2022 đến tháng 11/2023
File báo cáo Tự đánh giá:  DuthaoBaocaoTĐG_ĐHSPNTTW.pdf
 
Trường Trường ĐHSP Nghệ thuật TW kính mong các cá nhân, tổ chức có quan tâm nếu có ý kiến góp ý cho Báo cáo Tự đánh giá Cơ sở giáo dục giai đoạn 2018 - 2023 của Trường có thể gửi thông tin đến địa chỉ email dambaochatluong.spnttw@gmail.com
 
Nội dung đính kèm:
  1. DuthaoBaocaoTĐG_ĐHSPNTTW.pdf