Văn bản KHCN

Quyết định số Số: 1908 /QĐ-ĐHSPNTTW về việc Tổ chức Tập huấn Luật Sở hữu trí tuệ và Quy định về hoạt động KH&CN sửa đổi năm 2017

28 Tháng Mười Một 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

Số: 1908 /QĐ-ĐHSPNTTW

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v tổ chức Tập huấn Luật Sở hữu trí tuệ

và Quy định về hoạt động KH&CN sửa đổi năm 2017

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

                   

            Căn cứ vào Quyết định số 78/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học;

          Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH 11; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12;

          Theo đề nghị của Trưởng phòng Khoa học Công nghệ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Tổ chức tập huấn cho Sinh viên về nghiên cứu khoa học; Luật Sở hữu trí tuệ và Quy định về hoạt động KH&CN sửa đổi năm 2017 (có danh sách kèm theo).

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Điều 3. Trưởng phòng KHCN, Trưởng các đơn vị và các ông, bà có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                  

                   - BGH (để báo cáo);                                                                                 Đã ký

                            - Như điều 3;

               - Lưu VT, P.KHCN.                                                               TS. Đào Đăng Phượng

 

 

   

Nội dung chương trình Tập huấn

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1908  /QĐ-ĐHSPNTTW, ngày 28 tháng 11 năm 2017)

 

Thời gian

Nội dung

8h30-8h45

Đón tiếp Đại biểu

8h45-8h50

Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự - PGS.TS Hà Thị Hoa

8h55-9h00

Phát biểu của Ban tổ chức hội thảo - TS. Đào Đăng Phượng

9h00-9h20

Công tác sở hữu trí tuệ của trường Đại học Sư phạm nghệ thuật TW - PGS.TS. Trần Đình Tuấn

9h20-9h35

Thảo luận và đặt câu hỏi liên quan

9h35-9h55

Các sản phẩm trí tuệ của Nhà trường quản lý – Hướng dẫn Quy trình đăng ký sở hữu trí tuệ - PGS.TS. Hà Thị Hoa

9h55-10h10

Tác phẩm nghệ thuật - Các sản phẩm trí tuệ - Sinh viên Vũ Cẩm Ly  

10h10-10h20

Thảo luận và đặt câu hỏi liên quan

10h20-11h00

Thảo luận và ghi nhận các đóng góp ý kiến của  sinh viên các khoa

11h00-11h05

Bế mạc hội thảo tập huấn (BTC)

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, TUYÊN TRUYỀN
SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ TRIỂN KHAI VỀ HOẠT ĐỘNG KH&CN SỬA ĐỔI 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1908/QĐ-ĐHSPNTTW ngày 28 tháng  11 năm 2017)

 

Nhằm góp phần nâng cao kiến thức và hiểu biết,và quy định về hoạt động KH&CN của trường.

  1. Thời gian: Thực hiện trong tháng 11 năm 2017.
  2. Địa điểm: Phòng họp 3
  3. Thời lượng: 02 buổi (01 ngày)
  4. Ban chỉ đạo: Ban Giám hiệu, Phòng Khoa học công nghệ, Viện NCSPNT.
  5. Đơn vị triển khai: Phòng Khoa học Công nghệ
  6. Nội dung triển khai:
  • Luật Sở hữu trí tuệ
  • Hội nghị tập hợp các báo cáo nghiên cứu khoa học về các chủ đề liên quan đến sở hữu trí tuệ của  sinh viên trong nhà trường. Ban tổ chức sẽ lựa chọn các báo cáo xuất sắc để trình bày và trao đổi học hỏi tại hội nghị.
  • Thành phần tham gia: BGH, sinh viên trong nhà trường. (BTC)