Thanh tra

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021

29 Tháng Giêng 2021

        Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về Tổ chức và Hoạt động thanh tra giáo dục;

        Căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-TTBGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp;

        Căn cứ Chỉ thị số 666/CT-BGGĐT ngày 24/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ năm học và giải pháp năm học 2020 – 2021 của ngành Giáo dục;

        Căn cứ Công văn số 4901/BGDĐT-TTr ngày 16/11/2020 của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v hướng dẫn thực hiện thanh tra nội bộ năm học 2020-2021 đối với CSGDĐH, trường Sư phạm;

        Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐT ngày 15/01/2021 của Hội đồng trường về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW;

        Căn cứ nhiệm vụ công tác trọng tâm năm học 2020 – 2021 của Nhà trường, Hiệu trưởng trường ĐHSP Nghệ thuật TW ban hành Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học 2020- 2021 như sau:

        Chi tiết xem tại file đính kèm

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021