Sinh viên tra cứu

Xét điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp QLVH K1, xét lên lớp K1, K2, K3 QLVH - K1, K2, K3 TKTT

06 Tháng Chín 2010

Báo cáo xét lên lớp 2009-2010

Download

Xét điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp QLVH K1 năm 3

Download

Xét lên lớp QLVH K2 năm 2

Download

Xét lên lớp TKĐH K1 năm 1

Download

Xét lên lớp TKTT K2 năm 2

Download

Xét điều kiện làm khóa luận TKTT K1 năm 3

Download

Xét lên lớp QLVH K1 năm 3

Download

Xét lên lớp QLVH K3 năm 1

Download

Xét lên lớp TKTT K1 năm 3

Download

Xét lên lớp TKTT K3 năm 1

Download