Chất lượng giáo dục

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2018-2019

28 Tháng Sáu 2019

Biểu mẫu 21

       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

 

THÔNG BÁO

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm

năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Học phí/1SV/năm năm học 2018-2019

Dự kiến Học phí/1SV của cả khóa học

I

Học phí chính quy chương trình đi trà

 

 

 

1

Tiến sĩ

Triệu đồng/năm

 

 

 

Khối ngành I

Triệu đồng/năm

 26,5

79,5 

2

Thạc sỹ

Triệu đồng/năm

 

 

 

Khối ngành I, VII

Triệu đồng/năm

 15,9

31,8 

3

Đại học

Triệu đồng/năm

 

 

 

Khối ngành II,V, VII

Triệu đồng/năm

10,6 

42,4 

4

Cao đẳng sư phạm

Triệu đồng/năm

 

 

5

Trung cấp sư phạm

Triệu đồng/năm

 

 

II

Học phí chính quy chương trình khác

 

 

 

1

Tiến sĩ

Triệu đồng/năm

 

 

 

Khối ngành...

Triệu đồng/năm

 

 

2

Thạc sỹ

Triệu đồng/năm

 

 

 

Khối ngành...

Triệu đồng/năm

 

 

3

Đại học

Triệu đồng/năm

 

 

 

Khối ngành...

Triệu đồng/năm

 

 

4

Cao đẳng sư phạm

Triệu đồng/năm

 

 

5

Trung cấp sư phạm

Triệu đồng/năm

 

 

III

Học phí hình thức vừa học vừa làm

 

 

 

1

Đại học

Triệu đồng/năm

Theo thỏa thuận

từng địa phương  

Theo thỏa thuận từng địa phương  

 

Khối ngành...

Triệu đồng/năm

 

 

2

Cao đẳng sư phạm

Triệu đồng/năm

 

 

3

Trung cấp sư phạm

Triệu đồng/năm

 

 

IV

Tổng thu năm

Tỷ đồng

 74.633

 

1

Từ ngân sách

Tỷ đồng

50.083

(Cả nguồn không thường xuyên)  

2

Từ học phí

Tỷ đồng

 17.288

 

3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Tỷ đồng

0

 

4

Từ nguồn hợp pháp khác

Tỷ đồng

 7.262

 

 

 

Hà Nội, ngày 28 tháng năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Đào Đăng Phượng