Cơ cấu tổ chức

Ban giám hiệu

05 Tháng Mười Hai 2017

 BAN GIÁM HIỆU


 

 

         Phó Hiệu trưởng phụ trách:

         PGS. TS. Lê Vinh Hưng

        Trình độ C/môn: Tiến sĩ

        Email: levinhhung@spnttw.edu.vn

Phó Hiệu trưởng:

TS. Nguyễn Văn Định

Phòng làm việc: Tầng 2, Nhà Hiệu bộ

Điện thoại: 024 38546518

E-mail: nguyenvandinh@spnttw.edu.vn

 

         Phó Hiệu trưởng:

         ThS. Trịnh Thị Thanh

        Phòng làm việc: Tầng 2. Nhà Hiệu bộ

        Điện thoại: 02438546520

        Email: trinhthithanh@spnttw.edu.vn

Căn cứ Quyết định số 117/2006/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường ĐHSP Nghệ thuật TW;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐT ngày 27 tháng 10 năm 2022 về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường ĐHSP Nghệ thuật TW;

Căn cứ bộ máy tổ chức và yêu cầu nhiệm vụ của Nhà trường, Tập thể lãnh đạo Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã họp và thống nhất phân công nhiệm vụ trong Ban Giám hiệu như sau:

1. Đồng chí Lê Vinh Hưng - Phó Hiệu trưởng phụ trách

- Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý chung các hoạt động của Trường, chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Hội đồng trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo về các lĩnh vực hoạt động của Trường.

- Phụ trách lĩnh vực: Công tác Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - Tài chính; Đào tạo; Thanh tra - Pháp chế; Đánh giá đối với cán bộ, viên chức và người lao động; Thi đua khen thưởng.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị/đoàn thể: Phòng Kế hoạch, Tài chính và Quản trị thiết bị; Phòng Đào tạo; Phòng Quản lý chất lượng và Thanh tra - Pháp chế; Khoa Sau đại học; Khoa Sư phạm Âm nhạc; Khoa Piano và Thanh nhạc; Ban Quản lý các dự án; Ban Biên tập Website; Ban Biên tập Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật.

- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; Là Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo.

- Sinh hoạt tại Khoa Sư phạm Âm nhạc.

2. Đồng chí Nguyễn Văn Định - Phó Hiệu trưởng

- Phụ trách lĩnh vực: Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế; Công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng; Công đoàn trường.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị/đoàn thể: Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế; Khoa Văn hóa - Nghệ thuật; Khoa Giáo dục Đại cương; Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May; Khoa Thiết kế Đồ hoạ; Khoa Sư phạm Mỹ thuật; Trung tâm Tuyển sinh và Hợp tác đào tạo; Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ.

- Là Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Tham gia các Hội đồng khác của Trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám hiệu.

- Sinh hoạt tại Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế.

3. Đồng chí Trịnh Thị Thanh - Phó Hiệu trưởng

- Phụ trách lĩnh vực: Công tác hành chính; Cơ sở vật chất; Quản lý Học viên, Sinh viên; Các hoạt động dịch vụ của Trường; Thông tin truyền thông; An ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; Phòng, chống cháy nổ; Công tác Đoàn và Hội.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị/đoàn thể: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Quản lý Học viên, Sinh viên; Trung tâm Thông tin và Truyền thông; Đoàn thanh niên và Hội Cựu chiến binh.

- Là Ủy viên Hội đồng thi đua khen thưởng; Tham gia các Hội đồng khác của Trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám hiệu.

- Sinh hoạt tại Phòng Quản lý Học viên, Sinh viên.

 

* Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu cần có sự thay đổi thì Ban Giám hiệu sẽ họp điều chỉnh cho phù hợp.

Trường ĐHSP Nghệ thuật TW trân trọng báo cáo Đảng ủy, Hội đồng trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông báo tới các đơn vị, cá nhân trong Trường biết để phối hợp thực hiện nhiệm vụ.