Cơ cấu tổ chức

Phòng Đào tạo

20 Tháng Mười Hai 2017

PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Tầng 1, Nhà Hiệu bộ

Điện thoại Văn phòng: 024. 38547301

E-mail: phongdaotao@spnttw.edu.vn

 

 

ThS. Lương Minh Tân

- Trình độ C/môn: Thạc sỹ Âm nhạc

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Phụ trách

E-mail: luongminhtan@spnttw.edu.vn

 

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/2015/hoanglan.JPG

ThS. Hoàng Thị Lân

- Trình độ C/môn: Thạc sỹ Văn học

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

E-mail: Hoanglanspnttw@gmail.com

 

 

 

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/hung123.jpg

 

ThS. Bùi Ngọc Hưng

- Trình độ C/môn: Thạc sỹ Quản lý Giáo dục

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

E-mail: buingochung@spnttw.edu.vn

 

 

 

I. Chức năng:

Phòng có chức năng giúp Hiệu trưởng trực tiếp điều hành mọi hoạt động về công tác đào tạo của Nhà trường.

II. Nhiệm vụ:

- Tham mưu, giúp Ban Giám hiệu trong việc thực hiện quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đào tạo

- Xây dựng và quản lý thực hiện mục tiêu, chương trình và phương thức của các loại hình đào tạo. Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo.

- Xây dựng, quản lý, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo; Tổ chức triển khai đánh giá chất lượng giờ giảng của giảng viên.

- Tổ chức thi tốt nghiệp, thi chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ; phối hợp với  các đơn vị chức năng  thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quản lý kết quả đào tạo và cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ về công tác đào tạo.

- Là đầu mối trong việc ứng dụng, quản lý phần mềm tín chỉ, mời chuyên gia tập huấn về công tác quản lý đào tạo, công tác đào tạo có quy mô cấp trường.

- Là đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan và các chuyên gia trong và ngoài trường trong việc thực hiện các nội dung của quy trình mở mã ngành đào tạo mới.

- Trưởng phòng Đào tạo được ký thừa lệnh Hiệu trưởng các văn bản theo quy định tại Quy chế Văn thư lưu trữ.