Cơ cấu tổ chức

Phòng Kế hoạch, Tài chính và Quản trị Thiết bị

20 Tháng Mười Hai 2017

PHÒNG KẾ HOẠCH, TÀI CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

Địa chỉ: Tầng 1 nhà Hiệu bộ, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại văn phòng: 0243. 8543176

Email: 

 

Ths. Lê Thị Giang Thu

Trình độ C/môn: Thạc sỹ  Kinh tế

Chức danh: Kế toán trưởng- Trưởng phòng

Emaillegiangthu@spnttw.edu.vn

 

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/2014/thaokhtc.JPG

Ths. Trần Thị Quý Thảo

Trình độ C/môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Chức danh: Phó Trưởng phòng

Emailtranthiquythao@spnttw.edu.vn

 

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/2014/thaokhtc.JPG

CN. Nguyễn Huy Du

Trình độ C/môn: Kỹ sư Công nghệ Thông tin

Chức danh: Phó Trưởng phòng

Email: duhuynguyen@gmail.com

 

 

I. Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác xây dựng và lập kế hoạch tài chính; quản lý tài chính; xây dựng các định mức: thu, chi; tiêu hao vật tư, kinh tế kỹ thuật trong hoạt động giáo dục và đào tạo; công tác quản lý nguồn vốn, bảo toàn và phát triển vốn trong Nhà trường; Thanh, quyết toán các khoản kinh phí thường xuyên, không thường xuyên và kinh phí đầu tư xây dựng kịp thời, hiệu quả theo quy định hiện hành.

     Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý, sửa chữa, bảo quản và điều chuyển trang thiết bị của trường để phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và sinh hoạt của cán bộ, viên chức, học viên và sinh viên trong Trường.

II. Nhiệm vụ

Công tác Kế hoạch, Tài chính

-  Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ngân sách;

-  Xây dựng, Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính; qui chế chi tiêu nội bộ và hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý thu, chi và hạch toán kế toán đúng quy định.

- Tổ chức quản lý nguồn vốn theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp quy khác có liên quan.

Công tác Quản trị, Thiết bị

- Tổ chức quản lý tài sản, trang thiết bị, bảo đảm điện, nước cho các đơn vị của trường. Tham mưu cho Hiệu trưởng việc phân phối tài sản, cơ sở vật chất cho các đơn vị sử dụng. Lập sổ sách, phân loại tài sản, bảo quản và lưu giữ hồ sơ sổ sách theo đúng qui định.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị kiểm kê định kỳ (đột xuất) và thanh lý tài sản theo đúng quy định; thu hồi tài sản thanh lý về kho và tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện thanh lý tài sản;

Xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý tài sản công và hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

- Xây dựng kế hoạch sửa chữa duy tu tài sản, thiết bị phục vụ cho hoạt động của Nhà trường và tổ chức thực hiện khi được Hiệu trưởng phê duyệt; nghiệm thu và bàn giao các loại tài sản, thiết bị.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác quy hoạch mở rộng đất, lập dự án đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất phục vụ giáo dục và đào tạo.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm mọi nguồn lực tài chính và tài sản của Trường.