Cơ cấu tổ chức

Phòng Kế hoạch, Tài chính và Quản trị Thiết bị

20 Tháng Mười Hai 2017

PHÒNG KẾ HOẠCH, TÀI CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

Địa chỉ: Tầng 1 nhà Hiệu bộ, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại văn phòng: 0243. 8543176

Email: 

 

Ths. Cao Xuân Thu

Trình độ C/môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Chức danh: Trưởng phòng

Email: caoxuanthu@spnttw.edu.vn

 

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/giangthu.jpg

Ths. Lê Thị Giang Thu

Trình độ C/môn: Thạc sỹ  Kinh tế

Chức danh: Kế toán trưởng- Phó trưởng phòng

Emaillegiangthu@spnttw.edu.vn

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/2014/thaokhtc.JPG

Ths. Trần Thị Quý Thảo

Trình độ C/môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Chức danh: Phó Trưởng phòng

Emailtranthiquythao@spnttw.edu.vn

 

 

I. Chức năng

1. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác xây dựng và lập kế hoạch tài chính; quản lý tài chính; xây dựng các định mức: thu, chi; tiêu hao vật tư, kinh tế kỹ thuật trong hoạt động giáo dục và đào tạo; công tác quản lý nguồn vốn, bảo toàn và phát triển vốn trong Nhà trường; Thanh, quyết toán các khoản kinh phí thường xuyên, không thường xuyên và kinh phí đầu tư xây dựng kịp thời, hiệu quả theo quy định hiện hành.

     2. Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý, sửa chữa, bảo quản và điều chuyển trang thiết bị của trường để phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và sinh hoạt của cán bộ, viên chức, học viên và sinh viên trong Trường.

     3. Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, sửa chữa và sử dụng cơ sở vật chất (đất đai, nhà cửa, phòng học, phòng làm việc, hội trường, công trình phụ trợ và các công trình hạ tầng kỹ thuật) trong Trường. 

II. Nhiệm vụ

1. Công tác Kế hoạch, Tài chính

-  Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ngân sách;

-  Xây dựng, Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ và hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý thu, chi và hạch toán kế toán đúng quy định.

- Tổ chức quản lý nguồn vốn theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và

các văn bản pháp quy khác có liên quan.

- Thực hiện việc thương thảo, ký kết hợp các hợp đồng liên kết đào tạo hệ vừa làm vừa học. Tham gia thẩm định và giám sát các hợp đồng kinh tế có sử dụng tư cách pháp nhân của Trường.

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện thẩm định định biên năm học;

- Thực hiện kê khai, quyết toán và nộp các khoản thuế, phí, lệ phí;

- Thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo quy định;

- Thực hiện công tác bảo quản và lưu giữ chứng từ, hồ sơ sổ sách kế toán theo  đúng qui định.

2. Công tác Quản trị, Thiết bị

- Tổ chức quản lý tài sản, trang thiết bị, bảo đảm điện, nước cho các đơn vị của trường. Tham mưu cho Hiệu trưởng việc phân phối tài sản, cơ sở vật chất cho các đơn vị sử dụng. Lập sổ sách, phân loại tài sản, bảo quản và lưu giữ hồ sơ sổ sách theo đúng qui định.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị kiểm kê định kỳ (đột xuất) và thanh lý tài sản theo đúng quy định; thu hồi tài sản thanh lý về kho và tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện thanh lý tài sản;

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý tài sản công và hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

- Xây dựng kế hoạch sửa chữa duy tu tài sản, thiết bị phục vụ cho hoạt động của Nhà trường và tổ chức thực hiện khi được Hiệu trưởng phê duyệt; nghiệm thu và bàn giao các loại tài sản, thiết bị.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác quy hoạch mở rộng đất, lập dự án đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất phục vụ giáo dục và đào tạo.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm mọi nguồn lực tài chính và tài sản của Trường.

III. Cơ cấu tổ chức

- Lãnh đạo Phòng: 01 trưởng phòng; 01 phó trưởng phòng kiêm kế toán trưởng; 01 phó trưởng phòng.

- Cán bộ, nhân viên: 21 chuyên viên và 01 nhân viên.

- Các mảng công việc: Bộ phận Kế hoạch, Tài chính và bộ phận Quản trị, Thiết bị.

IV. Phân công nhiệm vụ

1. Cao Xuân Thu

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Chức danh: Trưởng phòng

Emailcaoxthu@yahoo.com.vn; caoxuanthu@spnttw.edu.vn

- Phụ trách công tác chính trị, tư tưởng, nhân sự, thi đua khen thưởng của

Phòng

- Tổ chức, điều hành bộ máy nhân sự của phòng;

- Tổ chức, điều hành, kiểm soát công việc chuyên môn chung của phòng;

- Soạn thảo các văn bản, quyết định, thủ tục đầu tư xây dựng, sửa chữa nhà cửa, cơ sở hạ tầng;

- Lập kế hoạch theo dõi và phương án  sửa chữa, chống xuống cấp cơ sở hạ tầng tại các đơn vị trong Trường;

- Tham gia các công việc do Ban giám hiệu phân công.

+ Các công tác khác:

Ban quản lý các dự án; Ban quản lý và khai thác các dịch  vụ.

2.  Lê Thị Giang Thu

Trình độ C/môn: Thạc sỹ  Kinh tế

Chức danh: Kế toán trưởng- Phó trưởng phòng.

E-mail: giangthule75@gmail.com

- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ Kế toán trưởng quy định theo luật kế toán và các quy định hiện hành của Nhà nước;

- Phụ trách công tác Tài chính- Kế toán, phân công nhiệm vụ vụ đối với cán bộ thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Trưởng phòng và Hiệu trưởng phân công.

* Công tác kiêm nhiệm: Ban quản lý các dự án; Ban Quản lý và Khai thác các dịch vụ

3. Trần Thị Quý Thảo

Trình độ C/môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Chức danh: Phó Trưởng phòng

E-mail: thaoanh7812@Gmail.com

* Quản trị, Thiết bị:

- Phụ trách tổng kiểm kê và thanh lý tài sản theo đúng quy định; thu hồi và thanh lý tài sản. Kiểm tra, lập sổ sách, phân loại tài sản của toàn trường;

- Phối hợp với bộ phận kỹ thuật lập dự án đầu tư, thực hiện thanh toán các gói thầu thuộc dự án, giá trị thanh quyết toán (mẫu biểu 03) từ khi thực hiện đến khi kết thúc.

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Trưởng phòng và Hiệu trưởng phân công.

* Kế hoạch, Tài chính:

Phối hợp thực hiện công tác Tài chính - Kế toán mảng việc do đồng chí Lê Thị Giang Thu phụ trách.

- Hợp đồng dịch vụ thuê mướn, các lớp dịch vụ ngắn hạn tại Trường.

- Kiểm soát giá trị thanh quyết toán công trình xây dựng.

- Thực hiện quyết toán các công trình đã hoàn thành.

* Công tác kiêm nhiệm:  Kế toán tạp chí Giáo dục Nghệ thuật

4. Nguyễn Thu Hà

Trình độ C/môn: Thạc sỹ kinh tế

Chức danh: Chuyên viên chính

E-mail: hanguyen02071980@gmail.com

Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo đơn vị về các công việc sau:

- Kế toán tiền gửi tại ngân hàng Công thương;

- Kế toán dịch vụ các lớp đào tạo ngắn hạn tại Trường;

- Kiểm tra ký nghiệm thu TS, CCDC mua mới, sửa chữa;

- Kế toán tài sản, công cụ, dụng cụ;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

5.  Hà Thị Minh Hằng

Trình độ C/môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Chức danh: Chuyên viên

E-mail: hahang06@gmail.com  

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị về các công việc sau:

- Kế toán tiền mặt;

- Thủ quỹ cơ quan,

- Kế toán Tiền gửi học phí tại Ngân hàng, kiểm tra, đối chiếu thu học phí, lưu giữ biên lai thu tiền của Học viên, Sinh viên;

- Kế toán nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và nguồn kinh phí lưu học sinh Lào;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh  đạo phòng.

6. Vũ Thị Bích Hồng

Trình độ C/môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Chức danh: Chuyên viên

Email: kyidu1806@yahoo.com.vn

Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo đơn vị về các công việc sau:

- Kế toán tiền lương, tiền công và các khoản theo lương;

- Theo dõi các hợp đồng dịch vụ khai thác cơ sở vật chất;

- Kế toán thuế;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

7.  Đỗ Thị Ngân

Trình độ C/môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Chức danh: Chuyên viên

E-mail: ngandt1188@gmail.com

Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo đơn vị về các công việc sau:

- Kế toán thu học phí , hàng tháng, báo cáo công nợ định kì vào ngày 25 hàng tháng .

- Kế toán Công đoàn trường;

- Thanh toán chế độ sinh viên: miễn giảm; trợ cấp; học bổng; khen thưởng;

-Thực hiện chi giảng dạy hệ  đại học, sau đại học tại trường;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

8.  Đoàn Thị Phượng

Trình độ C/môn: Thạc sỹ Kinh tế

Chức danh: Chuyên viên

Email: catphuong1978@yahoo.com.vn

Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo đơn vị về các công việc sau:

- Kế toán thanh toán các nguồn kinh phí qua kho bạc (Đối chiếu tháng - năm, chuyển số dư);

- Kế toán nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học cấp bộ;

- Thanh toán mẫu người toán trường và kiểm tra hồ sơ liên quan;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

9.  Hoàng Thị Bích Thủy

Trình độ C/môn: Cử nhân kinh tế

Chức danh: Chuyên viên

Email: thuylam7677@yahoo.com.vn

Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo đơn vị về các công việc sau:

          - Văn thư của phòng

- Thủ quỹ Công đoàn trường; Thu - Chi theo Quy chế chi tiêu nội bộ;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

10. Nguyễn Thu Trang

Trình độ C/môn: Cử nhân kinh tế

Chức danh: Chuyên viên

Email:

Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo đơn vị về các công việc sau:

- Kê toán xây dựng, sửa chữa (Lưu trữ hồ sơ);

- Kiểm tra giá dự toán hạng mục công trình theo quy định;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

 11. Phạm Thị Mai Uyên

Trình độ C/môn: Thạc sỹ Kinh tế

Chức danh: Chuyên viên

Email: maiuyen89@gmail.com

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về các công việc sau:

- Theo dõi các hệ đào tạo của Nhà trường;

- Thực hiện chi đào tạo: giảng dạy, thi học kỳ, thi tốt nghiệp, hướng dẫn đồ án tốt nghiệp;

- Kiểm tra định biên năm học và thanh toán thừa giờ;

- Theo dõi thu chi các hợp đồng đào tạo liên kết tại địa phương (từ khi thỏa thuận hợp đồng tới khi thanh quyết toán hợp đồng)      ;

- Kiểm tra định mức công lao động của cán bộ giảng viên toàn trường;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

12. Trần Hoàng Minh

Trình độ C/môn: Thạc sỹ Quản lý văn hóa

Chức danh:  Chuyên viên

Email: luckyprince82@yahoo.com

Chịu trách nhiệm về các công việc sau:

- Theo dõi kiểm kê tăng, giảm các loại tài sản, công cụ, Kiểm tra hiệu suất sử dụng  phòng học, lớp học do các khoa Thiết kế đồ họa,  Thiết kế thời trang và Công nghệ may, Văn hóa Nghệ thuật, Khoa Giáo dục Đại cương;

- Tham gia các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

13. Nguyễn Huy Du

Trình độ C/môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Chức danh: Chuyên viên

Email: duhuynguyen@gmail.com

Chịu trách nhiệm công việc:

- Phụ trách theo dõi, sửa chữa, kiểm tra, kiểm kê các loại  tài sản của các đơn vị phòng, ban, Trung tâm Truyền thông và Ứng dụng Nghệ thuật và tổng hợp kiểm kê, hiệu suất sử dụng phòng họp, phòng học, lớp học toàn trường;

- Cập nhật phần mềm quản lý tài sản, lập sổ theo dõi tài sản, báo cáo tăng giảm, biến động tài sản;

- Phụ trách hệ thống thông tin liên lạc, truyền hình, máy ảnh, máy Photocopy;

- Theo dõi chế độ nghỉ phép, chấm công hàng ngày của phòng;

- Tổng hợp công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị;

- Tham gia giám sát việc sửa chữa, xây dựng cơ sở hạ tầng;

- Tham gia các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

14.Trần Hồng Hải

Trình độ C/môn: Cử nhân kinh tế

Chức danh: Chuyên viên

Email: tranhonghai1967@gmail.com

Chịu trách nhiệm công việc:

- Phụ trách hệ thống điện trong toàn trường, đảm bảo kỹ thuật các thiết bị điện, đảm bảo an toàn về điện trong khu vực trường;

- Kiểm tra, giám sát việc đánh giá công suất sử dụng điện của Điện lực Thanh Xuân đối với nhà Trường;

- Phục vụ việc mua sắm, bảo quản, bảo dưỡng, bảo hành, cấp phát các thiết bị về điện cho các đơn vị trong trường theo quy định;

- Giám sát, sửa chữa, bảo dưỡng điều hòa nhiệt độ, thang máy trong toàn trường;

- Nhập sổ, kiểm tra hóa đơn điện trong toàn trường;

- Tham gia các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

15. Nguyễn Văn Hải

Trình độ C/môn: Trung cấp cơ khí

Chức danh: Chuyên viên

Email: nguyenvanhai0098@gmail.com

Chịu trách nhiệm công việc:

- Đảm bảo việc cung cấp nước sạch thường xuyên cho các đơn vị trong trường và các hộ dân cư sử dụng nước của trường;

- Sửa chữa, khắc phục sự cố về nước, thiết bị vệ sinh toàn trường;

- Quản lý, sửa chữa thiết bị nước tại Ký túc xá;

- Phục vụ việc mua sắm, bảo quản, bảo dưỡng, bảo hành, cấp phát các thiết bị về nước theo quy định;

- Nhập sổ, kiểm tra hóa đơn nước trong toàn trường;

- Tham gia các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

16. Trần Lê Tùng

Trình độ C/môn: Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật

Chức danh: Chuyên viên

Email: tranletungspmt@gmail.com

Chịu trách nhiệm công việc:

- Kiểm tra hiệu suất sử dụng  phòng học, lớp học;  Kiểm tra, sửa chữa, theo dõi kiểm kê các loại tài sản, công cụ do khoa Sư phạm Âm nhạc;

- Phụ trách âm thanh, ánh sáng tại phòng Hòa nhạc phục vụ hội nghị toàn trường;

- Tham gia các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

17. Nguyễn Vũ Thịnh

Trình độ C/môn: Kỹ sư

Chức danh: Chuyên viên

Email: photoclub.vn@gmail.com  

Chịu trách nhiệm công việc:

- Phụ trách bảo dưỡng, sửa chữa máy may công nghiệp, bàn là hơi và các thiết bị liên quan cho khoa thiết kế thời trang, khoa Công nghệ may;

- Kiểm tra việc sử dụng điện, sửa chữa thiết bị điện tại các đơn vị, lớp học trong toàn trường;

- Phối hợp với đồng chí Nguyễn Văn Hải phụ trách công tác cung cấp nước cho các đơn vị;

- Tham gia các công việc khác do Trưởng phòng phân công. 

18. Nguyễn Khắc Huân

Trình độ C/môn: Kỹ sư Công nghệ Thông tin

Chức danh: Chuyên viên

Email:  Huannk@gmail.com

Chịu trách nhiệm công việc:

- Tham mưu đề xuất các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo hệ thống mạng và hệ thống máy tính của Nhà trường vận hành tốt;

-  Quản lý hồ sơ máy tính và trang thiết bị công nghệ thông tin của Nhà trường.

-  Khắc phục sự cố kỹ thuật mạng, máy tính, máy in của Nhà trường tại khu vực nhà B, C, D, E;

- Phối hợp với đồng chí Trần Lê Tùng  phụ trách âm thanh, ánh sáng tại phòng Hòa nhạc phục vụ hội nghị toàn trường;

- Kiểm tra, sửa chữa, theo dõi kiểm kê các loại tài sản, công cụ, kiểm tra hiệu suất sử dụng phòng học, lớp học do các khoa Thanh nhạc, Piano, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ quản lý;

- Tham gia các công việc khác do Trưởng phòng phòng phân công.

19. Dương Thanh Long

Trình độ C/môn: Thạc sỹ Khoa học Máy tính

Chức danh: Chuyên viên

Email:  thanhlong38cntt@gmail.com

Chịu trách nhiệm công việc:

-  Phối hợp cùng đồng chí Nguyễn Khắc Huân quản lý hồ sơ máy tính và trang thiết bị công nghệ thông tin của Nhà trường.

-  Khắc phục sự cố kỹ thuật mạng, máy tính, máy in của Nhà trường tại khu vực nhà Hiệu bộ;

- Kiểm tra, sửa chữa, theo dõi kiểm kê tăng, giảm các loại tài sản, công cụ, Kiểm tra hiệu suất sử dụng phòng học, lớp học do khoa Sư phạm Mỹ thuật; Khoa Sau đại học quản lý;

- Kiểm tra hiệu suất sử dụng phòng họp 2, 3, 4;

- Tham gia các công việc khác do Trưởng phòng phòng phân công.

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm