Cơ cấu tổ chức

Phòng Khảo thí đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục

20 Tháng Mười Hai 2017

PHÒNG KHẢO THÍ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ THANH TRA GIÁO DỤC

Địa chỉ: Tầng 3 nhà Hiệu bộ, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại Văn phòng: 024.62516566

E-mail: phongkhaothi.spnttw@gmail.com  

 

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/binh.PNG

 

 

 

ThS. Ngô Thị Hòa Bình

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Văn học Việt Nam

- Chức danh: Trưởng phòng

- Email: ngothihoabinh@spnttw.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

 Trình độ C/môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

Email: thuhang2211@yahoo.com

 

 

 

ThS. Ngô Thị Thuận

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Tâm lý học

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

- Email: thuanan84@gmail.com

 

Thực hiện Công văn số 764/ĐHSPNTTW ngày 02 tháng 6 năm 2017 về việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phân công nhiệm vụ cán bộ viên chức;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được nhà trường giao phó,

P.KT,ĐBCL&TTGD đã tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị. Trên cơ sở đó, lãnh đạo phòng phân công chi tiết nhiệm vụ cho từng cán bộ viên chức. Cụ thể như sau:

1. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

1.1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực Khảo thí, Đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo và Thanh tra giáo dục.

1.2. Nhiệm vụ

* Khảo thí:

- Tổ chức xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn công tác khảo thí; hướng dẫn, theo dõi thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác khảo thí của các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường.

- Chủ trì, phối hợp với các khoa, bộ môn xây dựng ngân hàng đề thi cho từng học phần, cung cấp đề thi cho các kỳ thi.

- Thực hiện đầy đủ chế độ lưu trữ và bảo mật đề thi theo quy định.

- Tổ chức cải tiến và đề xuất các hình thức thi, kiểm tra phù hợp với yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các loại hình đào tạo.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức thi.

- Triển khai công tác chấm thi và bàn giao điểm thi học phần cho phòng Đào tạo; Tổ chức lưu trữ, quản lý bài thi theo quy định.

- Tiếp nhận và xử lý các loại báo cáo, đơn từ, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác khảo thí.

* Đảm bảo chất lượng:

- Tổ chức xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn công tác đảm bảo chất lượng; Hướng dẫn thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng của các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đánh giá và đảm bảo chất lượng dài hạn và thường xuyên của trường.

- Đề xuất các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục; Giám sát, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục trong Nhà trường.

- Chủ trì tổ chức và triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục: Triển khai thực hiện các nội dung về đảm bảo chất lượng giáo dục trong bộ tiêu chí đánh giá chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; xây dựng và thực hiện tự đánh giá về công tác đảm bảo chất lượng và đánh giá ngoài của trường theo lộ trình của Bộ GD&ĐT. 

- Triển khai công tác đánh giá chất lượng: khảo sát, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên, chất lượng đào tạo của nhà trường, chất lượng dịch vụ hỗ trợ hoạt động đào tạo của trường….

- Tiếp nhận và xử lý các loại báo cáo, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng.

* Thanh tra:

- Xây dựng kế hoạch thanh tra giáo dục hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt; Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất các mặt hoạt động trong nhà trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng

- Thanh tra việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng.

- Làm đầu mối giúp Hiệu trưởng phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về công tác thanh tra.

- Chủ trì thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tiếp nhận, xác minh đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị với lãnh đạo nhà trường biện pháp giải quyết theo quy định của luật khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kì và đột xuất theo quy định.

2. Phân công nhiệm vụ cán bộ, viên chức

2.1. Cơ cấu nhân sự

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, P.KT,ĐBCL&TTGD thực hiện 03 mảng việc chính: Khảo thí, Đảm bảo chất lượng giáo dục và Thanh tra giáo dục. 

Tổng số cán bộ, chuyên viên: 09 người. Bao gồm:

+ 01 Trưởng phòng: Phụ trách chung, phụ trách Thanh tra GD;

+ 02 Phó trưởng phòng: Phụ trách công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng;

+ 06 chuyên viên trong đó: 02 chuyên viên thực hiện công tác khảo thí, 02 chuyên viên thực hiện công tác đảm bảo chất lượng, 02 chuyên viên thực hiện công tác thanh tra.

2.2. Phân công nhiệm vụ chi tiết

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ được phân công

1

Ngô Thị Hòa Bình

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Văn học

- Chức danh: Trưởng phòng

 

- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về toàn bộ công tác quản lý và hoạt động chuyên môn của đơn vị.

- Trực tiếp chỉ đạo các công việc:

+ Lập các kế hoạch về công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng và thanh tra giáo dục trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đã đề ra;

+ Xây dựng và điều chỉnh ngân hàng đề thi; in sao, bảo mật đề thi;

+ Triển khai công tác tổ chức thi và chấm thi học phần;

+ Triển khai các hoạt động tự đánh giá và đảm bảo chất lượng khác của Nhà trường;

+ Tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất các mặt hoạt động trong nhà trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng;

2

Nguyễn Thị Thu Hằng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

- Chức danh: Phó trưởng phòng

 

- Phụ trách công tác Đảm bảo chất lượng, chủ trì xây dựng kế hoạch Đảm bảo chất lượng trình Hiệu trưởng phê duyệt và theo dõi việc thực hiện kế hoạch đã đề ra; 

- Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, các hoạt động đoàn thể của đơn vị;

- Hỗ trợ công tác Khảo thí, Thanh tra;

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng phòng.

3

Ngô Thị Thuận

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tâm lý học

- Chức danh: Phó trưởng phòng

 

- Chịu trách nhiệm về công tác khảo thí; chủ trì xây dựng kế hoạch khảo thí, trình Hiệu trưởng phê duyệt và theo dõi việc thực hiện kế hoạch đã đề ra; 

- Quản lý công tác văn phòng của đơn vị, theo dõi/đôn đốc việc thực hiện báo cáo tuần/tháng...; phụ trách công tác văn thư, lưu trữ;

- Hỗ trợ thực hiện công tác Thanh tra; Đảm bảo chất lượng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

4

Đỗ Thị Hồng Nhung

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn mỹ thuật

- Chức danh: Chuyên viên

 

(Hiện tại, đ/ c Nhung nghỉ không lương, đ/c Ngô Thị Thuận và đ/c Nguyễn Hữu Quyền hỗ trợ thực hiện mảng công tác này)

- Phụ trách lập các kế hoạch về xây dựng, điều chỉnh, bổ sung ngân hàng đề thi hàng năm;

- Phụ trách lập kế hoạch duyệt Hình thức thi học phần hàng năm;

- Quản lý ngân hàng đề thi, biên tập, in sao đề thi học phần của các khoa TKTT, TKĐH, SPAN, VHNT, LLCT, TLGD&GDTC, TTNN, TTCNTT;

- Làm các báo cáo tổng hợp liên quan đến công tác khảo thí;

- Thực hiện công tác văn thư lưu trữ; Phụ trách tổng hợp báo cáo tháng, phân loại lao động, chấm công hàng tháng, kiểm kê tài sản cố định hàng năm;

- Hỗ trợ làm thanh toán thi học phần các khoa;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng. 

5

Nguyễn Hữu Quyền

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm âm nhạc

- Chức danh: Chuyên viên

 

- Quản lý ngân hàng đề thi, biên tập, in sao đề thi học phần của các ngành SPMT, MTCS, TN, NC, piano;

- Phụ trách tổ chức thi học phần cho các khóa trong toàn trường

- Phụ trách công tác chấm thi:

+ Nhận bàn giao bài thi học phần của các ngành học;

+ Liên hệ với khoa, bộ môn triển khai công tác chấm thi và bàn giao điểm thi học phần cho phòng Đào tạo;

- Làm thanh toán thi học phần các khoa;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng. 

6

Nguyễn Lương Lệ Chi

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Pháp

- Chức danh: Chuyên viên

 

 

- Phụ trách lập kế hoạch và làm các báo cáo về công tác đảm bảo chất lượng và Tự đánh giá hàng năm.

- Biên soạn các văn bản, tài liệu liên quan đến công tác tự đánh giá, ĐBCL

- Theo dõi thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng của Nhà trường ở các hoạt động: Tổ chức và quản lý, Đội ngũ cán bộ, quản lý, giảng viên và nhân viên. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ; Hoạt động hợp tác quốc tế;

- Liên hệ, hỗ trợ các nhóm chuyên trách thực hiện công tác tự đánh giá hàng năm của Nhà trường;

-Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

7

Trần Thị Hiếu Anh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

- Chức danh: Chuyên viên

 

- Phụ trách lập kế hoạch triển khai tự đánh giá, đánh giá ngoài chương trình đào tạo của Nhà trường.

- Biên soạn tài liệu liên quan đến hoạt động tự đánh giá chương trình đào tạo; Nghiên cứu, xây dựng quy trình và các tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo.

- Theo dõi thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng của Nhà trường ở các hoạt động: Người học; Chương trình đào tạo; Hoạt động đào tạo; thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác; tài chính và quản lý tài chính.

- Liên hệ, hỗ trợ các nhóm chuyên trách thực hiện công tác tự đánh giá hàng năm của Nhà trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

8

Phan Thùy Nhung 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

- Chức danh: Chuyên viên

 

- Phụ trách lập kế hoạch, tổ chức triển khai hoạt động lấy ý kiến phản hồi của người học, cựu sinh viên, cán bộ, giảng viên, nhà tuyển dụng và các đối tượng liên quan.

- Biên soạn tài liệu liên quan đến hoạt động lấy ý kiến phản hồi; Nghiên cứu, xây dựng các mẫu phiếu khảo sát và hình thức tiến hành khảo sát.

- Phụ trách xử lý số liệu về các nội dung khảo sát phục vụ công tác tự đánh giá và nâng cao chất lượng đào tạo; Tổng hợp các báo cáo về hoạt động khảo sát, lấy ý kiến phản hồi.

- Tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu về các hoạt động của Nhà trường.

- Theo dõi thực hiện kế hoạch thanh tra, xây dựng báo cáo tổng hợp thanh tra các phòng ban, trung tâm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng 

 

   

 

 

 

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm