Cơ cấu tổ chức

Phòng Quản lý chất lượng và Thanh tra - Pháp chế

20 Tháng Mười Hai 2017

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ THANH TRA - PHÁP CHẾ

Địa chỉ: Tầng 3 nhà Hiệu bộ, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại Văn phòng: 024.62516566

E-mail: phongkhaothi.spnttw@gmail.com  

 

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/binh.PNG

 

 

 

ThS. Ngô Thị Hòa Bình

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Văn học Việt Nam

- Chức danh: Trưởng phòng

- Email: ngothihoabinh@spnttw.edu.vn

 

 

 

 

 

ThS. Ngô Thị Thuận

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Tâm lý học

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

- Email: thuanan84@gmail.com

ThS. Phạm Thị Thu Hà

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Luật học

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

E-mail: phamthuhaspnttw@gmail

1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực Khảo thí, quản lý phôi bằng, chứng chỉ; Quản lý chất lượng giáo dục đào tạo; Thanh tra và Pháp chế.

2. Nhiệm vụ

* Công tác Khảo thí:

- Tổ chức xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn công tác khảo thí; hướng dẫn, theo dõi thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác khảo thí của các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường.

- Chủ trì, phối hợp với các khoa, bộ môn xây dựng, lưu trữ và bảo mật đề thi theo quy định.

- Triển khai công tác chấm thi và bàn giao điểm thi học phần cho phòng Đào tạo; Tổ chức lưu trữ, quản lý bài thi theo quy định.

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy trình quản lý, in và cấp phôi văn bằng, chứng chỉ; Lưu giữ và bảo quản hồ sơ cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

* Công tác Quản lý chất lượng:

- Tổ chức xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn công tác đảm bảo chất lượng; Hướng dẫn thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng của các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường.

- Đề xuất các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục; Giám sát, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục trong Nhà trường.

- Triển khai thực hiện các nội dung về đảm bảo chất lượng giáo dục theo các tiêu chuẩn quốc tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo; Là đầu mối hướng dẫn, triển khai, xây dựng và thực hiện công tác đánh giá ngoài của Trường theo lộ trình của Bộ GD&ĐT. 

- Triển khai công tác đánh giá chất lượng: khảo sát, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên, chất lượng đào tạo của nhà trường, chất lượng dịch vụ hỗ trợ hoạt động đào tạo trong nội bộ Nhà trường;

* Công tác Thanh tra:

- Tham mưu giúp việc Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch thanh tra giáo dục hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt; Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật.

- Thanh tra việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng.

- Chủ trì thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kì và đột xuất theo quy định.

* Công tác Pháp chế:

- Nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho Nhà trường về công tác pháp chế; tư vấn những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của nhà trường.

- Tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; Góp ý, kiến nghị vào các văn bản quy phạm pháp luật đang triển khai thực hiện.

- Theo dõi công tác thực hiện thi hành pháp luật tại nhà trường.

- Kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục và xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của nhà trường.

- Tiếp nhận và xử lý các công văn liên quan đến công tác Pháp chế.