Cơ cấu tổ chức

Khoa Sau Đại học

20 Tháng Mười Hai 2017

KHOA SAU ĐẠI HỌC

Địa chỉ: Tầng 3, nhà E, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại Văn phòng: 024.6251 6423

Email: khoasaudh@spnttw.edu.vn  

http://www.spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/thao(1).jpg

PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Văn hóa học

Chức danh: Trưởng khoa

E-mail: nguyenthiphuongthao@spnttw.edu.vn

TS. Nguyễn Thị Thu Hằng 

Trình độ C/môn: Tiến sĩ Quản lý Giáo dục

Chức danh: Phó Trưởng khoa

E-mail: Thuhang22111980@gmail.com

 

 

 


GIỚI THIỆU CHUNG

       

 

I. Chức năng:

Khoa Sau đại học là đơn vị trực tiếp tổ chức và quản lý đào tạo trình độ Sau đại học các chuyên ngành đã được Bộ GD&ĐT cho phép.

II. Nhiệm vụ:

Là đầu mối giúp BGH thực hiện các nhiệm vụ:

- Xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ các ngành, chuyên ngành nhà trường tổ chức đào tạo.

- Xây dựng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động bổ túc, bồi dưỡng kiến thức trước tuyển sinh (bao gồm bổ sung kiến thức tương đương trình độ đại học chính quy và ôn tập trước khi thi tuyển đầu vào).

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu từng học kì của mỗi khóa học theo chương trình đạo tạo.

- Lập kế hoạch tổ chức các hoạt động liên kết đào tạo, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

- Soạn thảo các văn bản quy định đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Trường trên cơ sở các Thông tư của Bộ GD&ĐT; quy định về quản lý người học; quản lý hồ sơ; quản lý quá trình học tập, thi và bảo vệ đề cương, chuyên đề, luận văn, luận án tốt nghiệp… nhằm đảm bảo công tác đào tạo có chất lượng và hiệu quả.

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ:

- Công tác bổ túc, bồi dưỡng kiến thức trước tuyển sinh;

- Công tác tổ chức và quản lý quá trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ theo kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu; bao gồm:

+ Các hoạt động đào tạo: dạy - học; nghiên cứu khoa học; thực tế chuyên môn; thi kết thúc học phần; bảo vệ đề cương; giao đề tài luận văn, luận án; tổ chức đánh giá luận văn, luận án,…

+ Phối hợp trong công tác quản lý học viên, nghiên cứu sinh: Rà soát, phối hợp thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với học viên, nghiên cứu sinh;

- Công tác liên kết đào tạo, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

- Công tác quản lý cán bộ viên chức;

- Công tác quản lý tài sản (cở sở vật chất, máy móc, trang thiết bị…);

- Công tác quản lý hồ sơ đào tạo;

- Tham gia giảng dạy các trình độ: thạc sĩ, tiến sĩ; hướng dẫn luận văn, luận án;

- Chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng trong đơn vị;

- Công tác xây dựng văn bản quản lý;

- Chỉ đạo công tác hành chính;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.