Cơ cấu tổ chức

Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May

20 Tháng Mười Hai 2017

KHOA THIẾT KẾ THỜI TRANG VÀ CÔNG NGHỆ MAY

Địa chỉ: Phòng 704, Tầng 7,Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại Văn phòng: 024.3274.7053

Email: khoatktt@spnttw.edu.vn

 

http://spnttw.edu.vn/userfiles/image/2017/tp%20le%20thi%20my%20hanh01.jpg

 

ThS. Hoàng Thị Oanh

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật.

- Chức danh: Phụ trách Khoa

- E-mail: hoangthioanh@spnttw.edu.vn

http://spnttw.edu.vn/userfiles/image/2017/haha01.jpg

 

ThS. Trần Thị Liên

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật.

- Chức danh: Phó Trưởng Khoa

- E-mail: thuytrang@gmail.com

ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc

Trình độ C/môn: Thạc sĩ.

Chức danh: Phó Trưởng Khoa

E-mail: nguyenthiminhngoc@spnttw.edu.vn


http://spnttw.edu.vn/userfiles/image/2017/ptp%20ta%20anh%20ngoc01.jpg

ThS. Lưu Ngọc Lan

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật.

Chức danh: Phó Trưởng Khoa

E-mailtruongphat.vlxd@gmail.com

 

 GIỚI THIỆU CHUNG

   

Ngày 09/3/2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 1208/QĐ-BGDĐT giao cho Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đào tạo hệ chính quy ở trình độ đại học hai ngành Quản lý văn hóa (QLVH) và Thiết kế thời trang (TKTT).

Tháng 07 năm 2007 ngành TKTT đã tổ chức tuyển sinh khóa đầu tiên. Một năm sau, Bộ môn Thiết kế thời trang trên con đường vận hành ngày càng lớn mạnh.  Ngày 3/11/2014 Khoa TKTT chính thức tách ra từ khoa Văn hóa nghệ thuật thành lập khoa mang tên Khoa Thiết kế thời trang. Với mục tiêu đào tạo sinh viên với đầy đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trình độ đại học trong lĩnh vực Thiết kế thời trang, phù hợp bối cảnh đất nước ta đang bước vào giai đoạn CNH-HĐH. Sự thay đổi tên gọi không chỉ phản ánh nhận thức mà còn thể hiện sự phát triển, mở rộng các chuyên ngành đào tạo của khoa Thiết kế thời trang nói riêng, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW nói chung trong giai đoạn hiện nay và tương lai.

 

I. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng:

- Khoa Thiết kế Thời trang có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu Trường ĐHSP Nghệ thuật TW thực hiện công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý sinh viên.

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch định biên năm học, chương trình chi tiết giảng dạy, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo chuyên ngành và tổ chức thực hiện.

2. Nhiệm vụ

* Đào tạo, bồi dưỡng:

- Đào tạo và bồi dưỡng chuyên ngành Thiết kế Thời trang ở các trình độ đại học, sau đại học và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.     

- Đào tạo liên kết với các đơn vị bên ngoài nhà trường.

- Xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy trong phạm vi chuyên môn do khoa đảm nhận.

- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ theo yêu cầu của Trường, nhu cầu của ngành và xã hội.

* Nghiên cứu khoa học:

 - Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác giảng dạy và ứng dụng vào thực tiễn.

- Biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo chuyên ngành thiết kế thời trang

- Hướng dẫn hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

 - Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các dự án hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học.

* Quản lý cán bộ, giảng viên, tài sản khoa theo quy định hiện hành.

* Quản lý người học:

- Quản lý học tập, rèn luyện và các hoạt động khác của sinh viên/học viên.

- Tổ chức, biên chế lớp sinh viên/học viên; theo dõi và báo cáo số lượng sinh viên/học viên thường kỳ, đột xuất trình Ban Giám hiệu.

- Xét khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, xếp loại sinh viên/học viên.

- Phối hợp với các đơn vị trong việc tổ chức cho sinh viên/học viên tham quan thực tế, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thực tập tốt nghiệp….

* Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công.   

 

II. Phân công nhiệm vụ:

1. Vị trí công việc làm gắn với công việc Trưởng khoa, phó trưởng khoa và chuyên viên văn phòng

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ được phân công

 1.  

ThS. Hoàng Thị Oanh

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật

- Chuyên ngành: Hội họa

(Đang học Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và phê bình Mỹ thuật)

-Chức danh : P.Trưởng khoa- Phụ trách khoa

- Email:anh.mode69@gmail.com

 

- Chịu trách nhiệm chung về công tác tổ chức CB,GV trong Khoa, quản lý, điều hành Khoa.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Khoa.

- Quản lí chung quá trình Đào tạo, Bồi dưỡng, Thực tế, thực tập, NCKH, Thi đua khen thưởng, Cơ sở vật chất, VPK, Học sinh, sinh viên.

- Duy trì nề nếp kỷ cương và các hoạt động khác trong phạm vi Khoa

- Phối hợp với Trưởng các đơn vị trong trường để tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và những quy định nội bộ. Hoàn thành các công việc ngoài kế hoạch do Hiệu trưởng giao.

 1.  
 
ThS. Trần Thị Liên

- Trình độ c/môn: Thạc sĩ Văn hóa học

- Chuyên ngành: Mỹ thuật

- Chức danh : Phó trưởng khoa

- Email:tranthilien3012@gmail.com

 

- Phụ trách công tác khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên

- Phụ trách chung cơ sở vật chất trong Khoa

- Quản lý Kho mẫu, Xưởng may, các phòng học, Cơ sở vật chất trong Khoa

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà trường và trưởng khoa phân công.

 1.  
 
ThS. Lưu Ngọc Lan

- Trình độ c/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật

- Chuyên ngành: Hội họa

- Chức danh: Phó Trưởng khoa

- Email: Truongphat.vlxd@gmail.com

 

- Phụ trách đào tạo mã ngành Thiết kế thời trang.

- Phụ trách chung Thời khóa biểu Khoa

- Chấm công giảng viên khoa, ABC hàng tháng

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà trường và Trưởng khoa phân công

 1.  
 
ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc

- Trình độ c/môn: Thạc sĩ

- Chuyên ngành: Văn hóa học

- Chức danh: Phó Trưởng khoa

- Email: minhngoc.0210@yahoo.com

- Phụ trách đào tạo mã ngành Công nghệ may.

- Xây dựng chương trình đào tạo dài hạn, ngắn hạn của Khoa

- Phụ trách tư vấn tuyển sinh của Khoa

- Phụ trách quản lý phân công giờ dạy mã ngành Công nghệ may

- Thư ký hội đồng khoa học Khoa

- Báo cáo tháng

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà trường và Trưởng khoa phân công

 1.  

ThS. Triệu Thị Minh Nguyệt

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ

- Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn mỹ thuật)

- Chức danh: Chuyên viên văn phòng khoa

- Email: trieunguyet0879@gmail.com

Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo khoa những công việc sau:

* Công tác Tổ chức - Cán bộ

- Tổng hợp công tác Thi đua của Khoa

- Tổng hợp định biên giờ dạy và định biên mẫu

- Theo dõi nâng lương của cán bộ, giáo viên trong khoa

- Chấm công, phân loại lao động hàng tháng

* Công tác văn thư lưu trữ

- Lưu trữ công văn đi và đến

- Giao, nhận công văn/cập nhật lịch Trường

- Phối hợp báo cáo tháng theo định kỳ                               

Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo khoa giao

 1.  

CN. Vương Thị Tâm

- Trình độ C/môn: Đại học

- Chuyên ngành: Hội Họa                 

- Chức danh: Chuyên viên văn phòng khoa

- Email: hatrana817@gmail.com

Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo khoa những công việc sau:

* Công tác đào tạo:

- Quản lý điểm của các khóa Đại học, Đại học Liên thông

- Cộng giờ giảng viên lên lớp (sổ theo dõi giảng viên lên lớp)

- Quản lí sổ theo dõi lên lớp của giảng viên

- Thống kế thanh toán giờ dạy của giảng viên

- Phối hợp với các tổ chuyên môn trong TT,TTCM

* Công tác Quản lý học sinh sinh viên

- Theo dõi nề nếp học tập của sinh viên; Thống kê sinh viên nghỉ học

- Tổng hợp điểm rèn luyện

- Tổng hợp thi đua khen thưởng HSSV

- Phối hợp với các CVHT trong quản lý HSSV

Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo khoa giao

 1.  

CN. Đào Thị Thanh Huyền

- Trình độ C/môn: Đại học

- Chuyên ngành: thiết kế thời trang

(Đang học thạc sĩ chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học bộ môn mỹ thuật)

- Chức danh: Chuyên viên văn phòng khoa

- Email: manhhai@dantri.com.vn

Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo khoa những công việc sau:

* Công tác Tổ chức - Cán bộ

- Tổng hợp công tác Thi đua của Khoa

- Tổng hợp định biên giờ dạy và định biên mẫu

- Theo dõi nâng lương của cán bộ, giáo viên trong khoa

- Chấm công, phân loại lao động hàng tháng

* Công tác văn thư lưu trữ

- Lưu trữ công văn đi và đến

- Giao, nhận công văn/cập nhật lịch Trường

- Phối hợp báo cáo tháng theo định kỳ                               

Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo khoa giao

 1.  

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Hương Giang

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ

- Chuyên ngành : Quản lý văn  hóa

- Chức danh: Chuyên viên văn phòng khoa

- Email: hgiang.autumn@gmail.com

Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo khoa về những công việc sau:

* Công tác đào tạo:

- Quản lý điểm của các khóa Đại học, Đại học Liên thông

- Cộng giờ giảng viên lên lớp (sổ theo dõi giảng viên lên lớp)

- Quản lí sổ theo dõi lên lớp của giảng viên

- Thống kế thanh toán giờ dạy của giảng viên

- Phối hợp với các tổ chuyên môn trong TT,TTCM

* Công tác quản lý tài sản, cơ sở vật chất của khoa

- Quản lý tài sản của khoa, phòng học, lớp học

- Quản lý kho mẫu, xưởng may

Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo khoa giao

 1.  

ThS. Lê Thị Thúy

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ

- Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn mỹ thuật)

- Chức danh: Chuyên viên văn phòng khoa –

- Email: thuylethanh24@gmail.com

Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo khoa những công việc sau:

* Công tác Tổ chức - Cán bộ

- Tổng hợp công tác Thi đua của Khoa

- Tổng hợp định biên giờ dạy và định biên mẫu

- Theo dõi nâng lương của cán bộ, giáo viên trong khoa

- Chấm công, phân loại lao động hàng tháng

* Công tác văn thư lưu trữ

- Lưu trữ công văn đi và đến

- Giao, nhận công văn/cập nhật lịch Trường

- Phối hợp báo cáo tháng theo định kỳ

* Công tác quản lý tài sản, cơ sở vật chất của khoa

- Quản lý tài sản của khoa, phòng học, lớp học

- Quản lý kho mẫu, xưởng may

Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo khoa giao

2. Vị trí công việc làm gắn với công việc cấp Trưởng bộ môn, phó bộ môn và giảng viên

 1. Bộ môn : Sáng tác thiết kế

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ được phân công

 1.  
ThS. Nguyễn Thị Bích Liên

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ

-Chuyên ngành: LL & Lịch sử Mỹ thuật Công nghiệp

-Chức danh: P. Trưởng – Phụ trách bộ môn Sáng tác thiết kế

- Email: linksen@gmail.com

 

 

 Phụ trách chung công việc của tổ, chịu trách nhiệm trước BCN về các công việc của bộ môn:

- Lập kế hoạch quản lý, tổ chức, điều hành công việc giảng dạy của GV trong bộ môn

- Lập kế hoạch giảng dạy, làm định biên và phân công lịch dạy cho các thành viên trong bộ môn theo kì và năm học.

- Tổ chức triển khai kế hoạch thi học phần, ra đề thi, phân công chấm thi HP, chịu trách nhiệm về chất lượng dạy học của bộ môn.

- Xây dựng, sửa đổi chương trình đào tạo của bộ môn hàng năm của ngành TKTT & CNM

- Phụ trách công tác thi đua khen thưởng của bộ môn

- Phụ trách công tác dự giờ của bộ môn

- Lập kế hoạch dự giờ, duyệt giáo án, phân công lịch dự giờ

- Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm giảng dạy hoàn thiện hồ sơ dự giờ

- Tổ chức chấm thi học phần và lưu trữ điểm.

- Theo dõi việc thực hiện nề nếp dạy học trong bộ môn

- Thực hiện quy chế lưu bài học phần của bộ môn

- Theo dõi phân loại lao động AB

- Cộng giờ dạy hàng tháng trong sổ lên lớp của mỗi giảng viên

 1.  
 
ThS. Lê Phương Anh

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ

- Chuyên ngành: Lý luận lịch sử và Mỹ thuật công nghiệp

- Chức danh: Giảng viên

- Email: phuonganhle.desing@gmail.com

 

 Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo khoa về các công việc sau:

- Tham gia giảng dạy môn:

- Công tác nghiên cứu khoa học

- Cố vấn học tập

- Thực hiện những công việc khác của bộ môn, của khoa và nhà trường

 1.  
 
ThS. Trần Việt Hùng

- Trình độ C/môn: Đại học

- Chuyên ngành: thiết kế thời trang

( Đang học thạc sĩ chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học bộ môn mỹ thuật)

- Chức danh : Giảng viên

- Email: tranhungtktt@gmail.com

 

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo khoa về các công việc sau:

- Tham gia giảng dạy môn:

- Công tác nghiên cứu khoa học

- Thực hiện những công việc khác của bộ môn, của khoa và nhà trường

 1.  
 
ThS. Nguyễn Hoàng Tùng

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ

- Chuyên ngành: LL và PPDH bộ môn mỹ thuật

- Chức danh : Giảng viên

-Email: nguyenhoangtung2192@gmail.com

 

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo khoa về các công việc sau:

- Tham gia giảng dạy môn:

- Công tác nghiên cứu khoa học

- Thực hiện những công việc khác của bộ môn, của khoa và nhà trường

 1.  
 
ThS. Hoàng Thắng

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật

- Chuyên ngành: Hội họa

- Chức danh : Giảng viên

- Email: hoangthang8391@gmail.com

 

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo khoa về các công việc sau:

- Tham gia giảng dạy môn:

- Công tác nghiên cứu khoa học

- Thực hiện những công việc khác của bộ môn, của khoa và nhà trường

 1.  
 
ThS. Nguyễn Hải Hà

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật

- Chuyên ngành: Hội họa

- Chức danh : Giảng viên

-Email: hl.nguyenart@gmail.com

 

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo khoa về các công việc sau:

- Tham gia giảng dạy môn:

- Công tác nghiên cứu khoa học

- Cố vấn học tập

- Thực hiện những công việc khác của bộ môn, của khoa và nhà trường

 1.  
 
ThS. Bùi Thị Nam

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật

- Chuyên ngành: Hội họa

- Chức danh : Giảng viên

- Email: buithinam@yahoo.com

 

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo khoa về các công việc sau:

- Tham gia giảng dạy môn:

- Công tác nghiên cứu khoa học

- Thực hiện những công việc khác của bộ môn, của khoa và nhà trường

 1.  
 
ThS. Trần Thanh Nga

- Trình độ C/môn: Mỹ thuật ứng dụng

- Chuyên ngành: Đồ họa

- Chức danh : Giảng viên

- Email: tranngamtcn@gmail.com

 

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo khoa về các công việc sau:

- Tham gia giảng dạy môn:

- Công tác nghiên cứu khoa học

- Thực hiện những công việc khác của bộ môn, của khoa và nhà trường

 1.  
 
ThS. Lê Nguyễn Kiều Trang

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ

- Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng

- Chức danh : Giảng viên

- Email: lenguyenkieutrang87@gmail.com

 

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo khoa về các công việc sau:

- Tham gia giảng dạy môn:

- Công tác nghiên cứu khoa học

- Thực hiện những công việc khác của bộ môn, của khoa và nhà trường

 1.  
Võ Ngọc Anh

- Chức danh: Giảng viên

Đi học nước ngoài

 

2.2.  Bộ môn Công nghệ may

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ được phân công

1.

ThS. Vũ  Mai Hiên

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ

-Chuyên ngành: Công nghệ Vật liệu Dệt may

-Chức danh: P. Trưởng – Phụ trách bộ môn Công nghệ may

 

 

 Phụ trách chung công việc của tổ, chịu trách nhiệm trước BCN về các công việc của bộ môn:

- Lập kế hoạch quản lý, tổ chức, điều hành công việc giảng dạy của GV trong bộ môn

- Lập kế hoạch giảng dạy, làm định biên và phân công lịch dạy cho các thành viên trong bộ môn theo kì và năm học.

- Tổ chức triển khai kế hoạch thi học phần, ra đề thi, phân công chấm thi HP, chịu trách nhiệm về chất lượng dạy học của bộ môn.

- Xây dựng, sửa đổi chương trình đào tạo của bộ môn hàng năm của ngành TKTT & CNM

- Quản lý các môn học thuộc mã ngành TKTT

- Phụ trách công tác thi đua khen thưởng của bộ môn

2.

 
ThS. Nguyễn Triều Dương

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ

-Chuyên ngành: Công nghệ Vật liệu Dệt may

- Chức danh: P. Trưởng bộ môn Công nghệ may

- Email: lordship_r@yahoo.com

 

  Giúp Trưởng bộ môn, chịu trách nhiệm trước BCN về các công việc của tổ:

- Phụ trách công tác dự giờ của bộ môn

- Lập kế hoạch dự giờ, duyệt giáo án, phân công lịch dự giờ

- Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm giảng dạy hoàn thiện hồ sơ dự giờ

- Tổ chức chấm thi học phần và lưu trữ điểm.

- Theo dõi việc thực hiện nề nếp dạy học trong bộ môn

- Thực hiện quy chế lưu bài học phần của bộ môn

- Quản lý các môn học thuộc mã ngành CNM

- Theo dõi phân loại AB

- Chịu trách nhiệm công việc của tổ bộ môn khi Trưởng bộ môn giao

- Cộng giờ dạy hàng tháng trong sổ lên lớp của mỗi giảng viên

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng khoa phân công

Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

3.

 
ThS. Nguyễn Huyền Trang

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ

- Chuyên ngành: LL và PPDH bộ môn mỹ thuật

- Chức danh : Giảng viên

- Email: huyentrangtktt@gmail.com

 

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo khoa về các công việc sau:

- Tham gia giảng dạy môn:

- Công tác nghiên cứu khoa học

- Thực hiện những công việc khác của bộ môn, của khoa và nhà trường

4.

 
ThS. Đỗ Thu Huyền

- Trình độ C/môn: Thạc sỹ

- Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng

- Chức danh : Giảng viên

- Email: dothuhuyen1992@gmail.com

 

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo khoa về các công việc sau:

- Tham gia giảng dạy môn:

- Công tác nghiên cứu khoa học

- Thực hiện những công việc khác của bộ môn, của khoa và nhà trường

5.

 

ThS. Nguyễn Bích Nhung

- Trình độ C/môn: Thạc sỹ

- Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng

- Chức danh : Giảng viên

- Email: nhunganh03@yahoo.com

 

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo khoa về các công việc sau:

- Tham gia giảng dạy môn:

- Công tác nghiên cứu khoa học

- Thực hiện những công việc khác của bộ môn, của khoa và nhà trường

6.

 

ThS. Ngô Thị Thủy Thu

- Trình độ C/môn: Thạc sỹ

- Chuyên ngành: Mỹ thuật ứng dụng

- Chức danh : Giảng viên

- Email: ngothithuthuy1985@gmail.com

 

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo khoa về các công việc sau:

- Tham gia giảng dạy môn:

- Công tác nghiên cứu khoa học

- Thực hiện những công việc khác của bộ môn, của khoa và nhà trường

 

     2.3. Bộ môn Cơ sở ngành                                                                                        

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ được phân công

 1.  
ThS. Trương Tuấn Anh

-  Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật

-Chuyên ngành: Hội họa

-Chức danh: P. Trưởng – Phụ trách bộ môn Cơ sở ngành

- Email: trganh19718tktt@gmail.com

 Phụ trách chung công việc của tổ, chịu trách nhiệm trước BCN về các công việc của bộ môn:

- Lập kế hoạch quản lý, tổ chức, điều hành công việc giảng dạy của GV trong bộ môn

- Lập kế hoạch giảng dạy, làm định biên và phân công lịch dạy cho các thành viên trong bộ môn theo kì và năm học.

- Tổ chức triển khai kế hoạch thi học phần, ra đề thi, phân công chấm thi HP, chịu trách nhiệm về chất lượng dạy học của bộ môn.

- Xây dựng, sửa đổi chương trình đào tạo của bộ môn hàng năm của ngành TKTT & CNM

Quản lý các môn học thuộc mã ngành TKTT

- Phụ trách công tác thi đua khen thưởng của bộ môn

 1.  
 
ThS. Vũ Thanh Nghị

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật

-Chuyên ngành: Hội họa

-Chức danh: P. Trưởng bộ môn Cơ sở ngành

- Email: vtnghi72@gmail.com

 

  Phụ trách giúp Trưởng bộ môn, chịu trách nhiệm trước BCN về các công việc của tổ:

- Phụ trách công tác dự giờ của bộ môn

- Định biên người mẫu , thanh toán mẫu

- Theo dõi phân loại A,B

- Lập kế hoạch dự giờ, duyệt giáo án, phân công lịch dự giờ

- Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm giảng dạy hoàn thiện hồ sơ dự giờ

- Tổ chức chấm thi học phần và lưu trữ điểm.

- Theo dõi việc thực hiện nề nếp dạy học trong bộ môn

- Thực hiện quy chế lưu bài học phần của bộ môn

- Quản lý các môn học thuộc mã ngành CNM

- Chịu trách nhiệm công việc của tổ bộ môn khi Trưởngbộ môn giao

- Cộng giờ dạy hàng tháng trong sổ lên lớp của mỗi giảng viên

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng khoa phân công

Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

 1.  
 
ThS. Tô Kim Nhung

- Trình độ C/môn: Đại học

- Chuyên ngành: Mỹ thuật tạo hình

- Chức danh : Giảng viên

- Email: tonhung01683@gmail.com

 

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo khoa về các công việc sau:

- Tham gia giảng dạy môn:

- Công tác nghiên cứu khoa học

- Thực hiện những công việc khác của bộ môn, của khoa và nhà trường

 1.  
 
ThS. Nguyễn Minh Thùy

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật

- Chuyên ngành: Điêu khắc

- Chức danh : Giảng viên

- Email: minhthuydk@gmail.com

 

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo khoa về các công việc sau:

- Tham gia giảng dạy môn:

- Công tác nghiên cứu khoa học

- Thực hiện những công việc khác của bộ môn, của khoa và nhà trường

 1.  
 
ThS. Ngô Thị Thu Hà

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật

- Chuyên ngành: Hội họa

- Chức danh : Giảng viên

- Email: ngohamythuat@gmail.com

 

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo khoa về các công việc sau:

- Tham gia giảng dạy môn:

- Công tác nghiên cứu khoa học

- Thực hiện những công việc khác của bộ môn, của khoa và nhà trường

 1.  
 
ThS. Lê Mai Trinh

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật

- Chuyên ngành: Hội họa

- Chức danh : Giảng viên

- Email: trinh.lemai@yahoo.com

 

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo khoa về các công việc sau:

- Tham gia giảng dạy môn:

- Công tác nghiên cứu khoa học

- Thực hiện những công việc khác của bộ môn, của khoa và nhà trường

 1.  
 

 

 

 

 

ThS. Lê Thị Lan

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật

- Chuyên ngành: Hội họa

- Chức danh : Giảng viên

- Email: lephuonglan82@yahoo.com.vn

 

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo khoa về các công việc sau:

- Tham gia giảng dạy môn:

- Công tác nghiên cứu khoa học

- Cố vấn học tập

- Thực hiện những công việc khác của bộ môn, của khoa và nhà trường

 1.  
 
ThS. Ngô Văn Sơn

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật

- Chuyên ngành: Hội họa

- Chức danh : Giảng viên

- Email: khanhgiangngo08@gmail.com

 

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo khoa về các công việc sau:

- Tham gia giảng dạy môn:

- Công tác nghiên cứu khoa học

- Thực hiện những công việc khác của bộ môn, của khoa và nhà trường

 1.  
 
ThS. Phạm Viết Minh Tri

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật

- Chuyên ngành: Hội họa

- Chức danh : Giảng viên

- Email: phamvietminhtri@gmail.com

 

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo khoa về các công việc sau:

- Tham gia giảng dạy môn:

- Công tác nghiên cứu khoa học

- Thực hiện những công việc khác của bộ môn, của khoa và nhà trường

 

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm