Cơ cấu tổ chức

Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May

20 Tháng Mười Hai 2017

KHOA THIẾT KẾ THỜI TRANG VÀ CÔNG NGHỆ MAY

Địa chỉ: Phòng 704, Tầng 7,Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại Văn phòng: 024.3274.7053

Email: khoatktt@spnttw.edu.vn

 

 

ThS. Hoàng Thị Oanh

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật.

- Chức danh: Phụ trách Khoa

- E-mail: oanh.moden69@spnttw.edu.vn

http://spnttw.edu.vn/userfiles/image/2017/ptp%20ta%20anh%20ngoc01.jpg

ThS. Lưu Ngọc Lan

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật.

Chức danh: Phó Trưởng Khoa

E-mailngoclan80tktt@gmail.com

 

 

 


 

 

 

 

I. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng:

- Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ may có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu Trường ĐHSP Nghệ thuật TW thực hiện công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý sinh viên.

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch định biên năm học, chương trình chi tiết giảng dạy, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo chuyên ngành và tổ chức thực hiện.

2. Nhiệm vụ

* Đào tạo, bồi dưỡng:

- Đào tạo và bồi dưỡng chuyên ngành Thiết kế Thời trang và Công nghệ may ở các trình độ đại học, sau đại học và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.        

- Đào tạo liên kết với các đơn vị bên ngoài nhà trường.

- Xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy trong phạm vi chuyên môn do khoa đảm nhận.

- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ theo yêu cầu của Trường, nhu cầu của ngành và xã hội.

* Nghiên cứu khoa học:

- Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác giảng dạy và ứng dụng vào thực tiễn.

- Biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo chuyên ngành thiết kế thời trang

- Hướng dẫn hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

 - Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các dự án hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học.

* Quản lý cán bộ, giảng viên, tài sản khoa theo quy định hiện hành.

* Quản lý người học:

- Quản lý học tập, rèn luyện và các hoạt động khác của sinh viên/học viên.

- Tổ chức, biên chế lớp sinh viên/học viên; theo dõi và báo cáo số lượng sinh viên/học viên thường kỳ, đột xuất trình Ban Giám hiệu.

- Xét khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, xếp loại sinh viên/học viên.

- Phối hợp với các đơn vị trong việc tổ chức cho sinh viên/học viên tham quan thực tế, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thực tập tốt nghiệp….

* Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công.