Cơ cấu tổ chức

Khoa Giáo dục đại cương

20 Tháng Mười Hai 2017

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

  Địa chỉ: Tầng 3, khu nhà E, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại Văn phòng: 024.62516.448

Email: khoagiaoducdaicuong@spnttw.edu.vn

 

http://www.spnttw.edu.vn/userfiles/image/2018/bach%20thi%20lan%20anh1.jpg

 

 

 

TS. GVC. Bạch Thị Lan Anh

Trình độ C/môn: Tiến sĩ Kinh tế chính trị

Chức danh: Trưởng khoa

E-mail: lanhbach23@yahoo.com.vn

 

 

 

 

TS. Lương Thanh Hải

Trình độ C/môn: Tiến sĩ Tâm lý học

Chức danh: Phó Trưởng khoa

E-mail: 

http://www.spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/phamngocanh.jpg

 

 

ThS. Phạm Ngọc Anh

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Triết học

Chức danh: Phó Trưởng khoa

E-mail: phamngocanh64@gmail.com

 

 

 

 I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Chức năng

Khoa Giáo dục đại cương là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về mọi hoạt động của đơn vị.

Khoa Giáo dục đại cương có chức năng tổ chức giảng dạy và nghiên cứu khoa học đối với các môn học thuộc khối kiến thức: Lý luận chính trị; Tâm lý học; Giáo dục học, Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên; Pháp luật đại cương….và Giáo dục thể chất theo chương trình của Bộ Giáo dục – Đào tạo. Trực tiếp quản lý các hoạt động chuyên môn, chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo các môn học được giao.

2. Nhiệm vụ

 1. Quản lý và phân công nhiệm vụ cho giảng viên, cán bộ hành chính và người học thuộc Khoa quản lý theo quy định.

 2. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm: Tham gia xây dựng chương trình đào tạo với các khoa chuyên môn; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy; tổ chức, điều hành hoạt động thi và công tác chấm thi theo quy định…

 3. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ.

 4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên.

 5. Tham gia công tác giảng dạy với Khoa Sau đại học; tham gia giảng dạy liên kết trong, ngoài trường.

6. Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Khoa.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức Bộ môn

* Giới thiệu chung

Hiện nay, khoa có 22 cán bộ, giảng viên, được biên chế thành 3 Bộ môn và bộ phận Văn phòng Khoa. Hệ thống tổ chức của Khoa được chia thành 2 cấp: cấp Khoa và cấp Bộ môn, được thiết kế theo kiểu trực tuyến - chức năng. Đặc điểm các Bộ môn giảng dạy các môn khoa học độc lập, có đặc thù riêng về chuyên môn.

* Chức năng, nhiệm vụ của các Bộ môn

- Các bộ môn thuộc khoa Giáo dục Đại cương là đơn vị trực tiếp tổ chức quản lý các hoạt động chuyên môn, chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học đối với các môn học được giao.

- Có chức năng quản lý sinh viên và quản lý điểm học tập của sinh viên theo các môn học.

- Căn cứ vào kế hoạch của Nhà trường/ Khoa để phân công giờ dạy, nhiệm vụ cho từng giảng viên; xây dựng chỉnh sửa ngân hàng đề thi hàng năm; tổ chức biên soạn và xây dựng đề cương chi tiết của các môn học…

- Có trách nhiệm đôn đốc giảng viên thực hiện đúng quy định của trưởng, quy định của Khoa về nề nếp dạy học như: báo nghỉ, ghi sổ dạy bù, ghi sổ dạy thay, chốt sổ cá nhân hàng tháng, chịu trách nhiệm phân công cử giảng viên tham gia các kỳ thi của nhà trường/ Bộ…

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về nội dung chương trình đào tạo/ tự bồi dưỡng và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

* Cụ thể

1.  Bộ môn Lý luận chính trị:

Quản lý 08 học phần/môn học: Triết học Mác – Lênin (Hệ đại học- sau đại học), Kinh tế chính trị Mác- Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Lịch sử triết học phương Đông, Lịch sử triết học phương Tây.

Danh sách Giảng viên Bộ môn Lý luận chính trị

Thứ tự

Họ tên

Chuyên ngành đào tạo

Vị trí quản lý

 1.  

Đinh Văn Hoàng

Th S. Triết học

Trưởng Bộ môn

 1.  

Mai Thanh Hồng

Th S. Lịch sử

Phó trưởng Bộ môn

 1.  

Bạch Thị Lan Anh

TS. Chuyên ngành Kinh tế chính trị

Trưởng khoa

 1.  

Phạm Ngọc Anh

ThS. Chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

Phó trưởng khoa

 1.  

Nguyễn Thị Huyền

ThS. Kinh tế chính trị

 

 1.  

Trịnh Anh Tuân

ThS. Kinh tế chính trị

 

 1.  

Nguyễn Thị Thu Hà

ThS. Quản lý giáo dục

 

 

2. Bộ môn Tâm lý giáo dục

Quản lý 23 học phần/ môn học: Tâm lý học đại cương; Tâm lý học tiêu dùng; Phương pháp Nghiên cứu khoa học; Tâm lý học nghệ thuật; Tâm lý học quản lý văn hóa (Cả hệ Chính quy- Liên thông); Tâm lý học; Giáo dục học; Giáo dục học mầm non; Rèn luyện Nghiệp vụ sư phạm; Con người và môi trường; Quản lý Hành chính nhà nước và quản lý ngành Giáo dục và đào tạo; Môn Giáo dục pháp luật dành cho hệ trung cấp; Vệ sinh trẻ em; Sinh lý học trẻ em; Bệnh học trẻ em; Tâm bệnh học; Văn học dân gian; Văn học trẻ em; Phương pháp đọc diễn cảm; Kỹ năng giao tiếp; Pháp luật đại cương.

Danh sách Giảng viên Bộ môn Tâm lý Giáo dục

Thứ tự

Họ tên

Chuyên ngành đào tạo

Vị trí quản lý

 1.  

Nguyễn Mai Hương

TS.Tâm lý học

Trưởng Bộ môn

 1.  

Lương Thị Thanh Hải

TS. Tâm lý học

Phó trưởng khoa

 1.  

Nguyễn Quỳnh Trang

Th S.Tâm lý học

 

 1.  

Nguyễn Thị Duyên

Th S. Tâm lý học

 

 1.  

 Nguyễn Thị Tuyết Nhung

ThS. Giáo dục học

 

 1.  

Đỗ Thị Ánh Tuyết

Th S. Tâm lý học

 

 1.  

Phạm Thị Thu Hà

Th S. Luật

 

 1.  

Lê Thị Nguyên

Th S. Luật

 

 

3.  Bộ môn Giáo dục thể chất

Quản lý 02 học phần/ môn học: Giáo dục thể chất 1 và Giáo dục thể chất 2.

 Tham gia, tổ chức, điều hành trong các hoạt động ngoại khóa khi được sự phân công của Nhà trường (Hoạt động giao lưu thể dục thể thao, phong trào thi đua, hoạt động của Công đoàn, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục quốc phòng….)

Danh sách Giảng viên Bộ môn Giáo dục thể chất

Thứ tự

Họ tên

Chuyên ngành đào tạo

Vị trí quản lý

 1.  

Phạm Minh Tuấn

ThS. Quản lý giáo dục

Trưởng Bộ môn

 1.  

Bùi Thị Ánh Tuyết

Th S. Giáo dục thể chất

Phó trưởng Bộ môn

 1.  

Bùi Thị Huyền

Th S. Giáo dục thể chất

 

 1.  

Nguyễn Minh Trâm

Th S. Giáo dục thể chất

 

 1.  

Lê Việt Hùng

Cử nhân. Giáo dục thể chất

 

 1.  

Phạm Thị Huyền Trang

Th S. Giáo dục thể chất

 

 

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO KHOA VÀ BỘ MÔN

1. Trưởng khoa: TS. Bạch Thị Lan Anh

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi công việc tổ chức, quản lý trong khoa.

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm lập kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện mọi hoạt động quản lý trong khoa.

- Trực tiếp phụ trách công tác: tổ chức trong khoa, nghiên cứu khoa học.

- Sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Lý luận chính trị.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

2. Phó trưởng khoa: TS. Lương Thị Thanh Hải

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về các công việc được giao.

- Phối hợp với lãnh đạo khoa trong các công tác: Giảng dạy, thực hiện chương trình, kế hoạch thi...

- Theo dõi các vấn đề liên quan đến công tác khảo thí; Công tác định biên.

- Phối hợp với lãnh đạo khoa trong các công tác: Triển khai các văn bản của Nhà trường, công tác học trả nợ, công tác dạy học kỳ 3.

- Sinh hoạt chuyên môn và trực tiếp phụ trách Bộ môn Tâm lý Giáo dục.

- Căn cứ theo lịch tuần, đại diện cho Khoa tham gia các cuộc họp về công tác đào tạo và các yêu cầu khác của Nhà trường.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa.

3. Phó trưởng khoa: ThS. Phạm Ngọc Anh

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về các công việc được giao.

- Trực tiếp phụ trách: công tác cơ sở vật chất, công tác thi đua khen thưởng của Khoa.

- Phối hợp với lãnh đạo khoa trong các công tác: Giảng dạy, thực hiện chương trình, kế hoạch thi...

- Theo dõi các vấn đề liên quan đến công tác lưu giữ bài thi tiểu luận.

- Phối hợp với các lãnh đạo khoa trong các công tác: Triển khai các văn bản của Nhà trường, công tác học trả nợ, công tác dạy học kỳ 3.

- Sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Lý luận chính trị. Phụ trách Bộ môn Lý luận chính trị và Bộ môn Giáo dục thể chất

-  Phối hợp với các khoa chuyên môn trong công tác đào tạo liên kết.

-  Căn cứ theo lịch tuần, đại diện cho Khoa tham gia các hoạt động ngoại khóa.

- Phụ trách các hoạt động phong trào thể dục thể thao và và các yêu cầu khác của Nhà trường.

- Tổng hợp báo cáo hàng tháng của khoa.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa.

4. Trưởng Bộ môn

Chịu trách nhiệm trước Khoa/ Trường về toàn bộ công tác quản lý, giảng dạy và hoạt động chuyên môn của Bộ môn:

     - Xây dựng tiến trình, xây dựng định biên, thời khóa biểu, phân công giảng dạy học kỳ 1,2,3 và đào tạo liên kết.

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch thi và công tác điều hành thi.

- Chịu trách nhiệm thực hiện công tác xây dựng đề cương môn học và ngân hàng đề thi của Bộ môn.

     - Thực hiện thanh toán giờ của Bộ môn.

     - Chịu trách nhiệm trong công việc lưu giữ các văn bản điểm, bài thi…và tổ chức thực hiện giờ dạy giỏi.

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo khoa về các công việc giảng dạy và quản lý sinh viên ở các môn học được phân công phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo khoa.

5.  Phó trưởng Bộ môn

- Chịu trách nhiệm quản lý, giúp việc cho trưởng Bộ môn.

- Phụ trách công tác đăng ký dự giờ dạy thường xuyên; Báo cáo số tiết của từng lớp/ từng tháng của các giảng viên trong Bộ môn với phòng Đào tạo.

- Theo dõi công tác thi đua, công tác tài chính và chế độ chính sách của Bộ môn.

- Phụ trách công tác cử Giảng viên trong Bộ môn tham gia coi thi Tốt nghiệp, coi thi phổ thông và coi thi tuyển sinh.

- Phụ trách công tác dạy - học trả nợ.

- Chịu trách nhiệm trước trưởng Bộ môn về các công việc giảng dạy và quản lý sinh viên ở các môn học được phân công phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Bộ môn.

6. Bộ phận văn phòng khoa: Nguyễn Hương Giang: ThS. Tâm lý học.

-  Phối hợp với Lãnh đạo khoa quản lý, triển khai văn bản, thông tin; Thực hiện các văn bản theo yêu cầu của Khoa/ Trường.

- Thực hiện công tác Hành chính: Nhận - gửi văn bản, công văn; Theo dõi kiểm tra công tác chốt sổ lên lớp của GV hàng tháng; Thực hiện công tác chấm công trong khoa; Thực hiện lưu giữ văn bản điểm theo yêu cầu của Bộ môn.

- Phối hợp các đơn vị trong trường thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu; Lưu giữ hồ sơ theo quy định của Khoa.

- Hỗ trợ trong các công tác: Học trả nợ, Danh sách sinh viên thi học phần, Học kỳ 3.

- Hỗ trợ giảng viên trong khâu phát hành tài liệu.

- Phối hợp cùng với các Bộ môn/ Giảng viên trong công tác nhập điểm thi.

- Có trách nhiệm bảo quản, báo cáo thiết bị hỏng trong VPK.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo khoa.

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm