Cơ cấu tổ chức

Khoa Giáo dục đại cương

20 Tháng Mười Hai 2017

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

  Địa chỉ: Tầng 3, khu nhà E, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại Văn phòng: 024.62516.448

Email: khoagiaoducdaicuong@spnttw.edu.vn

 

http://www.spnttw.edu.vn/userfiles/image/2018/bach%20thi%20lan%20anh1.jpg

 

 

 

TS. GVC. Bạch Thị Lan Anh

Trình độ C/môn: Tiến sĩ Kinh tế chính trị

Chức danh: Trưởng khoa

E-mail: lanhbach23@yahoo.com.vn

 

 

 

 

TS. Lương Thanh Hải

Trình độ C/môn: Tiến sĩ Tâm lý học

Chức danh: Phó Trưởng khoa

E-mail: 

http://www.spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/phamngocanh.jpg

 

 

ThS. Phạm Ngọc Anh

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Triết học

Chức danh: Phó Trưởng khoa

E-mail: phamngocanh64@gmail.com

 

 

 

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Khoa Giáo dục đại cương là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về mọi hoạt động của đơn vị.

Khoa GDĐC có chức năng tổ chức giảng dạy và nghiên cứu khoa học đối với các môn học thuộc khối kiến thức: Lý luận chính trị; Tâm lý học, Giáo dục học, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên, pháp luật đại cương….và Giáo dục thể chất theo chương trình của Bộ Giáo dục – đào tạo. Trực tiếp quản lý các hoạt động chuyên môn, chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo các môn học được giao.

2. Nhiệm vụ

 1. Quản lý giảng viên, cán bộ hành chính và người học thuộc Khoa quản lý theo quy định

 2. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm: Tham gia xây dựng chương trình đào tạo với các khoa chuyên môn; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập

 3. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ

 4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên

 5. Tham gia công tác giảng dạy với khoa sau đại học; tham gia giảng dạy liên kết trong ngoài trường

6. Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của khoa.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao

II.  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO KHOA

1. Trưởng khoa: TS. Bạch Thị Lan Anh

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi công việc tổ chức, quản lý trong khoa

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm lập kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện mọi hoạt động quản lý trong khoa

- Trực tiếp phụ trách công tác: tổ chức trong khoa, nghiên cứu khoa học

- Sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Lý luận chính trị

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công

2. Phó trưởng khoa: TS. Lương Thanh Hải

- Chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về các công việc được giao

- Trực tiếp phụ trách công tác: Tài chính, đào tạo, thực hiện chương trình, kế hoạch thi...

- Theo dõi các vấn đề liên quan đến công tác khảo thí; công tác định biên

- Phối hợp với lãnh đạo khoa trong các công tác: Triển khai các văn bản của Nhà trường, công tác học trả nợ.

- Sinh hoạt chuyên môn và trực tiếp phụ trách Bộ môn Tâm lý giáo dục

- Căn cứ theo lịch tuần, đại diện cho Khoa tham gia các cuộc họp về công tác đào tạo và các yêu cầu khác của Nhà trường.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa.

3. Phó trưởng khoa: Th S. Phạm Ngọc Anh

- Chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về các công việc được giao

- Trực tiếp phụ trách: công tác cơ sở vật chất, công tác thi đua khen thưởng của Khoa.

- Theo dõi các vấn đề liên quan đến công tác lưu giữ bài thi tiểu luận.

- Phối hợp với các lãnh đạo khoa trong các công tác: Triển khai các văn bản của Nhà trường, công tác học trả nợ.

- Sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Lý luận chính trị. Phụ trách Bộ môn Lý luận chính trị và Bộ môn Giáo dục thể chất

-  Phối hợp với các khoa chuyên môn trong công tác đào tạo liên kết

- Căn cứ theo lịch tuần, đại diện cho Khoa tham gia các hoạt động ngoại khóa, thể dục thể thao và và các yêu cầu khác của Nhà trường.

- Tổng hợp báo cáo hàng tháng của khoa

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÔN

* Giới thiệu chung

Hiện nay, khoa có 24 cán bộ, giảng viên, được biên chế thành 3 bộ môn và bộ phận văn phòng Khoa. Hệ thống tổ chức của Khoa được chia thành 2 cấp, cấp Khoa và cấp Bộ môn và được thiết kế theo kiểu trực tuyến - chức năng.

* Chức năng, nhiệm vụ của các Bộ môn

- Các bộ môn thuộc khoa Giáo dục Đại cương là đơn vị trực tiếp tổ chức quản lý các hoạt động chuyên môn, chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học đối với các môn học được giao.

- Có chức năng quản lý sinh viên và quản lý điểm học tập của sinh viên theo các môn học

- Căn cứ vào kế hoạch của Nhà trường/ Khoa để phân công giờ dạy, nhiệm vụ cho từng giảng viên; xây dựng chỉnh sửa ngân hàng đề thi hàng năm …

- Chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về nội dung chương trình đào tạo/ tự bồi dưỡng

1. Bộ môn Lý luận chính trị:

-  Quản lý 07 học phần/ môn học: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (2 học phần), Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Lịch sử triết học phương Đông, Lịch sử triết học phương Tây và Triết học sau đại học.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể

 

TT

Họ tên chức danh

Nhiệm vụ được phân công

 1.  

Đinh Văn Hoàng

Th.S Triết học

Trưởng Bộ môn LLCT

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo khoa về toàn bộ công tác quản lý và hoạt động chuyên môn của Bộ môn.

- Xây dựng định biên, thời khóa biểu, phân công giảng dạy, thanh toán giờ của BM

- Trực tiếp phụ trách nhóm chuyên môn Giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (tiến trình, thi, điểm thi, học trả nợ…)

- Tham gia giảng dạy các môn học

+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

+ Lịch sử triết học phương Đông, Lịch sử triết học phương Tây

+ Triết học sau đại học.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa.

2

Mai Thanh Hồng

Th.S Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam/ Có chứng chỉ giảng dạy  môn TT Hồ Chí Minh

Phó trưởng Bộ môn LLCT

- Chịu trách nhiệm quản lý, giúp việc cho trưởng Bộ môn

- Phụ trách đăng ký và tổ chức dự giờ dạy giỏi, giờ dạy thường xuyên, chốt sổ lên lớp hàng tháng của giảng viên Bộ môn

- Theo dõi thi đua, giữ quỹ Bộ môn, kế hoạch thi

- Trực tiếp phụ trách nhóm chuyên môn Giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam (tiến trình, thi, điểm thi, học trả nợ…)

- Chịu trách nhiệm trước trưởng Bộ môn về các công việc Giảng dạy và quản lý sinh viên ở các môn học

+ Tư tưởng Hồ Chí Minh

+ Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng BM

 1.  

Bạch Thị Lan Anh

TS chuyên ngành KTCT/ Có chứng chỉ giảng dạy  môn TT Hồ Chí Minh

Chịu trách nhiệm trước trưởng Bộ môn về các công việc Giảng dạy và quản lý sinh viên ở các môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

 

 1.  

Phạm Ngọc Anh

Th.S Chuyên ngành CNXHKH/ Có chứng chỉ giảng dạy  môn TT Hồ Chí Minh

Chịu trách nhiệm trước trưởng Bộ môn về các công việc Giảng dạy và quản lý sinh viên ở các môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

 1.  

Nguyễn Thị Thu Hà

Th.S Quản lý  ngành Giáo dục/ NCS ngành triết/ Có chứng nhận tương đương cử nhân chính qui ngành Triết học

Chịu trách nhiệm trước trưởng Bộ môn về các công việc: Giảng dạy và quản lý sinh viên ở môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và môn triết học sau đại học.

6.

Nguyễn Thị Huyền

Th.S KTCT

Chịu trách nhiệm trước trưởng Bộ môn về các công việc: Giảng dạy và quản lý sinh viên ở môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

7.

Trịnh Anh Tuân

Th.S  ngành Kinh tế chính trị/ NCS chuyên ngành Kinh tế phát triển/ Có chứng chỉ giảng dạy  môn TT Hồ Chí Minh

Chịu trách nhiệm trước trưởng bộ môn về các công việc: Giảng dạy và quản lý sinh viên ở môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

 

 

2. Bộ môn Tâm lý giáo dục

- Quản lý 23 học phần/ môn học: Tâm lý học đại cương; Tâm lý học tiêu dùng; Phương pháp Nghiên cứu khoa học; Tâm lý học nghệ thuật; Tâm lý học quản lý văn hóa ( Cả hệ chính quy- liên thông); Tâm lý học; Giáo dục học; Giáo dục học mầm non; Rèn luyện Nghiệp vụ sư phạm; Con người và môi trường; Quản lý Hành chính nhà nước và quản lý ngành Giáo dục và đào tạo; Môn Giáo dục pháp luật dành cho hệ trung cấp; Vệ sinh trẻ em; Sinh lý học trẻ em; Bệnh học trẻ em; Tâm bệnh học; Văn học dân gian; Văn học trẻ em; Phương pháp đọc diễn cảm; Kỹ năng giao tiếp; Pháp luật đại cương

-  Phân công nhiệm vụ cụ thể

        

TT

Họ tên chức danh

Nhiệm vụ được phân công

1

Nguyễn Mai Hương

Tiến sĩ Tâm lý học

Trưởng Bộ môn 

 

 

 

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo khoa về toàn bộ công tác quản lý và hoạt động chuyên môn của Bộ môn.

Trực tiếp chỉ đạo các công việc:

+ xây dựng định biên, thời khóa biểu, kế hoạch dạy học

+ xây dựng kế hoạch thi và công tác điều hành thi các môn

+ xây dựng đề cương chi tiết các môn học

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo khoa về  các công việc

 giảng dạy và quản lý sinh viên ở các môn học: PPNCKH, tâm lý học, Giáo dục học

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa.

 

2

Nguyễn Quỳnh Trang

Thạc sĩ Tâm lý học

Phó Trưởng Bộ môn 

 

- Chịu trách nhiệm quản lý, giúp việc cho trưởng Bộ môn

- Trực tiếp chỉ đạo các công việc: 

+ Công tác học trả nợ của Bộ môn

+ Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện nề nếp dạy học

- Chịu trách nhiệm trước trưởng BM về  các công việc

 giảng dạy và quản lý sinh viên ở các môn học: Tâm lý học,

Tâm lý học tiêu dùng, Tâm lý học Nghệ thuật, TLHQLVH,

TLHQLVH Liên thông, Vệ sinh trẻ em.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng BM

3

 

Lương Thị Thanh Hải

Tiến sĩ Tâm lý học

Phó Trưởng khoa

Chịu trách nhiệm trước trưởng BM về  các công việc giảng dạy và quản lý sinh viên ở các môn học: PPNCKH, RLNVSP, Tâm lý học

4

Nguyễn Thị Duyên

Thạc sĩ Tâm lý học

Chịu trách nhiệm trước trưởng BM về  các công việc giảng dạy và quản lý sinh viên ở các môn học: Giáo dục học, RLNVSP, Tâm lý học

5

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Thạc sĩ Giáo dục học

Chịu trách nhiệm trước trưởng BM về  các công việc giảng dạy và quản lý sinh viên ở các môn học:  Giáo dục học, Con người và Môi trường, Dinh dưỡng trẻ em, Giáo dục học mầm non

   

6

Nguyễn Hương Giang

Th.S Tâm lý học

Chức danh: CV

Văn phòng khoa

Được tham gia giảng dạy theo quy định, nếu được Bộ môn phân công giảng dạy

7

Đỗ Ánh Tuyết

Th.S Tâm lý học

Chịu trách nhiệm trước trưởng BM về  các công việc giảng dạy và quản lý sinh viên ở các môn học: PPNCKH, Bệnh trẻ em, Sinh lý học trẻ em, Tâm lý học   

8

Phạm Thị Thu Hà

Cử nhân luật/ đang học

Th.S ngành luật

Chịu trách nhiệm trước trưởng BM về  các công việc giảng dạy và quản lý sinh viên ở các môn học: Pháp luật đại cương và Quản lý HCNN& QLNGĐT

9

Lê Thị Nguyên

Th S. ngành luật

Chịu trách nhiệm trước trưởng BM về  các công việc giảng dạy và quản lý sinh viên ở các môn học: Pháp luật đại cương và Quản lý HCNN& QLNGĐT

10

Hà Thị Thu Hà

(Thỉnh giảng)

Chịu trách nhiệm trước trưởng BM về  các công việc giảng dạy và quản lý sinh viên ở môn học: Văn học dân gian

 

3. Bộ môn Giáo dục thể chất

- Quản lý 02 học phần/ môn học: Giáo dục thể chất 1 và Giáo dục thể chất 2

- Phân công nhiệm vụ cụ thể

 

TT

Họ tên chức danh

Nhiệm vụ được phân công

 1.  

 

ThS. Phạm Minh Tuấn  Trưởng Bộ môn GDTC

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo khoa về toàn bộ công tác quản lý và hoạt động chuyên môn của Bộ môn.

- Xây dựng định biên, thời khóa biểu, phân công giảng dạy, thanh toán giờ của BM

-  Lưu giữ Bảng Tổng hợp điểm Thành phần, Điểm thi kết thúc Học phần của bộ môn.

- Tổ chức và theo dõi công tác học trả nợ của Bộ môn Giáo dục thể chất.

- Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của Bộ môn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa.

 1.  

ThS. Bùi Thị Ánh Tuyết

 Phó Trưởng Bộ môn GDTC

 

- Chịu trách nhiệm quản lý, giúp việc cho trưởng Bộ môn

- Quản lý, theo dõi việc thực hiện nề nếp dạy học của GV trong Bộ môn.

- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện chương trình và kế hoạch dạy học của Bộ môn.

- Phụ trách các vấn đề về công tác thi đua – khen thưởng của Bộ môn.

- Kiểm tra, chốt sổ lên lớp cho các GV khi hết tháng và Tổng hợp giờ báo cáo về khoa.

- Tổ chức, đăng ký giờ dạy giỏi và giờ dạy thường xuyên cho GV trong bộ môn.

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác ngoại khóa chuyên môn.

- Tổ chức, những chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giảng viên trong Bộ môn do Ngành TDTT và BGD&ĐT tổ chức.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng BM

 1.  

 

Th.S. Bùi Thị Huyền

Chịu trách nhiệm trước trưởng Bộ môn về các công việc: Giảng dạy và quản lý sinh viên ở môn học Giáo dục thể chất 1 và Giáo dục thể chất 2

 1.  

Th.S. Nguyễn Minh Trâm

Chịu trách nhiệm trước trưởng Bộ môn về các công việc: Giảng dạy và quản lý sinh viên ở môn học Giáo dục thể chất 1 và Giáo dục thể chất 2

 1.  

 

Th.S. Phạm Thị Huyền Trang

Chịu trách nhiệm trước trưởng Bộ môn về các công việc: Giảng dạy và quản lý sinh viên ở môn học Giáo dục thể chất 1 và Giáo dục thể chất 2

 1.  

Lê Việt Hùng

Cử nhân / đang học

Th.S ngành GDTC

Chịu trách nhiệm trước trưởng Bộ môn về các công việc: Giảng dạy và quản lý sinh viên ở môn học Giáo dục thể chất 1 và Giáo dục thể chất 2

 

4. Bộ phận văn phòng khoa: Nguyễn Hương Giang

- Phối hợp với Lãnh đạo khoa quản lý, triển khai văn bản, thông tin; Thực hiện các văn bản theo yêu cầu của Khoa/ Trường.

-Thực hiện công tác Hành chính: Nhận - gửi văn bản, công văn; Theo dõi kiểm tra công tác chốt sổ lên lớp của GV hàng tháng; Thực hiện công tác chấm công trong khoa

- Phối hợp các đơn vị trong trường thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu; Lưu giữ hồ sơ theo quy định của Khoa.

- Hỗ trợ trong các công tác: Học trả nợ, Danh sách sinh viên thi học phần

- Hỗ trợ giảng viên trong khâu phát hành tài liêu

- Phối hợp cùng với các Bộ môn/ Giảng viên trong công tác nhập điểm thi

- Có trách nhiệm bảo quản, báo cáo thiết bị hỏng trong VPK

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo khoa.

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm