Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Số/ký hiệu: 210/QĐ-VVHNTQGVN
Ngày ban hành: 10/01/2014
Cơ quan ban hành: Viện VHNTQGVN
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Viện trưởng Từ Thị Loan
Văn bản đính kèm:   Quyet-dinh.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 05/4/2015 của Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch “thực hiện và chịu trách nhiệm về việc cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp quốc tế tố chức tại Việt Nam theo thủ tục và điều kiện được quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ”;

Căn cứ Công văn số 4316/UBND-VX1 ngày 23 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc đề nghị cho phép phối hợp với Công ty TNHH Truyền thông Elite Việt Nam tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Du lịch quốc tế 2015” tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

Xét Đơn đề nghị ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Công ty TNHH Truyền thông Elite Việt Nam và Đề án tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Du lịch quốc tế 2015” nộp ngày 31 tháng 7 năm 2015;

Xét đề nghị cửa Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty TNHH Truyền thông Elite Việt Nam tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Du lịch quốc tế 2015”.
- Thời gian: Từ ngày 10 tháng 11 năm 2015 đến ngày 30 tháng 11 năm 2015.
- Địa điểm: Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Công ty TNHH Truyền thông Elite Việt Nam chịu trách nhiệm:
- Ban hành Quyết định thành lập, Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi trong thời hạn 10 ngày làm việc, tính từ ngày ký Quyết định này.
Trước thời hạn 03 ngày, tính đến ngày bắt đầu tổ chức cuộc thi, gửi danh sách và bản sao hồ sơ các thí sinh tham dự cuộc thi để báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Trước thời hạn 10 ngày, tính đến ngày diễn ra đêm Chung kết, gửi Kịch bản đêm Chung kết cuộc thi báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Tổ chức cuộc thi theo đúng quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; nội dung Quyết định này; Đề án cuộc thi và các quy định của pháp luật có liên quan. Mọi thay đổi trong Đề án tổ chức cuộc thi phải báo cáo và được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
(Các văn bản do Đơn vị tổ chức và Ban Tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Du lịch quốc tế 2015” báo cáo Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch đề nghị gửi qua Cục Nghệ thuật biểu diễn, số 32 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội).

Điều 3. Toàn bộ nguồn kinh phí trong Đề án tổ chức cuộc thi do Công ty TNHH Truyền thông Elite Việt Nam chịu trách nhiệm chi trả và không sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Công ty TNHH Truyền thông Elite Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
-Thanh tra Bộ (để phối hợp)
- Lưu: VT, NTBD, PTA (10).

Xem thêm:

Không tìm thấy tập tin.