Tra cứu văn bản

Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT về việc Ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

Số/ký hiệu: 64/2008/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành: 28/11/2008
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Bành Tiến Long

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_______

Số: 64/2008/QĐ-BGDĐT

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

                    Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tuần làm việc 40 giờ;

Sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2030/BNV-CCVC ngày 10 tháng 7 năm 2008, Bộ Tài chính tại Công văn số 5538/BTC-HCSN ngày 14 tháng 5 năm 2008 và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1785/BLĐTBXH-TCCB ngày 26 tháng 5 năm 2008;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 1712/QĐ-BĐH ngày 18 tháng 12 năm 1978 của Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp.

Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quy định ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:                                                              

-   Văn phòng TW;

-   Ban Tuyên giáo TW;

-   Văn phòng và UBVHGDTNTN&NĐ của Quốc hội;

-   Văn phòng Chính phủ;

-   Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

-   HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

-   Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

-   Tòa án nhân dân tối cao;

-   Kiểm toán Nhà nước;

-   UBTW Mặt trận tổ quốc Việt Nam;

-   Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

-   Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);

-   Như Điều 3;

-   Công báo, Cổng thông tin điện tử của Chính phủ;

-   Website Bộ GD&ĐT;

-   Lưu VT, PC, Cục NG&CBQLCSGD.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

 

Bành Tiến Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm:

Quyết định ban hành về quy định đạo đức nhà giáo
16/2008/QĐ-BGDĐT 16/04/2008 Bộ Giáo dục & Đào tạo Quyết định