Tra cứu văn bản

Nghị quyết về việc sửa đổi bổ sung Quy chế Tổ chức và Hoạt động Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Số/ký hiệu: 08/NQ-ĐHSPNTTW-HĐT
Ngày ban hành: 31/05/2023
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Loại văn bản: Nghị quyết

Xem thêm:

MẪU HỢP ĐỒNG THEO THÔNG TƯ 05/2023/TT-BNV
05/2023/TT-BNV 03/05/2023 BỘ NỘI VỤ Thông tư
Báo cáo tình hình việc làm của Sinh viên NUAE Tốt nghiệp có việc làm năm 2021
330/BC 09/03/2023 Phòng QLHV và SV, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Thông báo
Báo cáo tình hình việc làm của Sinh viên NUAE Tốt nghiệp có việc làm năm 2021
28/02/2023 Phòng QLHV và SV, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Thông báo
Kế hoạch công tác của Hội đồng Trường Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương năm 2023
04/KH- ĐHSPNTTW-HĐT 20/02/2023 Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương Kế hoạch