Văn bản của cơ quan cấp trên

Quyết định Ban hành Quy định về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục

Số/ký hiệu: 3323 /QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành: 13/08/2010
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Trần Quang Quý

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____________

 

Số:   3323 /QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________________

 

Hà Nội, ngày  13  tháng  8  năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Website Bộ GDĐT;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Bộ Y tế (để phối hợp);

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

Đã ký

 

Trần Quang Quý

 

 

 

 

 

 

Xem thêm: