Thông báo

Thông báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

22 Tháng Chín 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

 

Số: 1317/TB-ĐHSPNTTW

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

Của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

 

            Thực hiện Chỉ thị số 22/CT- UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW thông báo tới các đơn vị, viên chức, người lao động và người học thuộc Trường thực hiện các nội dung sau:

            1. Từ 06h00 ngày 21/9/2021, thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và một số biện pháp cao hơn cho phù hợp với tình hình thực tế cho đến khi có thông báo mới của UBND Thành phố Hà Nội và của Nhà trường.

            2. Mỗi đơn vị bố trí cho viên chức, người lao động tối đa 50% số người làm việc tại Trường, còn lại sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; Không tập trung trên 20 người trong 01 phòng ở phạm vi Trường.

            3. Giảng viên, sinh viên tiếp tục thực hiện kế hoạch học tập online cho đến khi toàn bộ viên chức, người lao động và người học đang cư trú trên địa bàn Hà Nội, KTX Nhà trường hoàn thành việc tiêm chủng mũi 2 ngừa Covid-19.

            4. Phòng Quản lý Học viên, Sinh viên, các Khoa chuyên môn có sinh viên tăng cường quản lý, nhắc nhở sinh viên đang ở ngoài Hà Nội/tại các gia đình và các địa phương chủ động tiêm Vacxin phòng chống dịch Covid-19 để khi tập trung học tại Trường đảm bảo 100% sinh viên đã được tiêm phòng dịch;

            5. Tiếp tục, tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên về các biện pháp phòng chống COVID-19.

            6. Thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn của Bộ Y tế, đánh giá và cập nhật kết quả trên App “An toàn COVID” mỗi tuần 2 lần. Thực hiện 5K, khai báo y tế hàng ngày trên website www.tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng Ncovi, Bluezone. Liên hệ ngay với chính quyền địa phương, cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng sốt, ho, khó thở, mất vị giác...

            7. Bộ phận bảo vệ kiểm soát chặt chẽ người ra vào Trường, đo thân nhiệt, sát khuẩn, khai báo y tế, quét mã QR trước khi vào Trường. Các đơn vị nắm bắt tình hình sức khỏe của viên chức, người lao động và người học, báo cáo Ban chỉ đạo trước 15h00 hằng ngày.

            8. Trưởng các đơn vị triển khai Thông báo này đến toàn thể viên chức, người lao động và người học thuộc đơn vị mình quản lý để thực hiện.

 

Nơi nhận:

    - LĐ Trường;

    - Các đơn vị;

    - Website;

    - Lưu: VT,TCHC (21).

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG TC - HC

 

 

 

 

Cao Xuân Thu

 

 

 

 

 

Thông báo cũ hơn: