Thông báo

QUY ĐỊNH Thời gian, hiệu lệnh và công tác tổ chức của Ban coi thi tuyển sinh SĐH các chuyên ngành năm 2022

13 Tháng Bảy 2022

QUY ĐỊNH

Thời gian, hiệu lệnh và công tác tổ chức của Ban coi thi tuyển sinh SĐH

các chuyên ngành năm 2022

1. NGÀY 15/7/2022

* Địa điểm: Phòng giảng viên, tầng 3, nhà E

- 08h30’: Tập huấn Quy chế tuyển sinh cho cán bộ tham gia tuyển sinh (Coi thi, chấm thi)

-  09h30’ đến 11h00’: Tổ chức tiếp nhận thí sinh - Phòng E305.

- 13h00’ đến 17h00’: Tiếp nhận tại TTTS&HTĐT.

2. NGÀY 16/7/2022

Tổ chức phần thi Nghe hiểu, Đọc – Viết, Nói

06h45’: Ban chỉ đạo (BCĐ) điểm thi, cán bộ tham gia công tác tuyển sinh có mặt tại phòng Hội đồng (Phòng giảng viên, nhà E). Hội đồng thi thực hiện theo qui định thời gian hiệu lệnh cụ thể như sau:

Thời gian

BAN CHỈ ĐẠO ĐIỂM THI (BCĐ)

CÁN BỘ COI THI (CBCT) – CÁN BỘ GIÁM SÁT (CBGS)

THÍ SINH DỰ THI (TS)

THI PHẦN NGHE – 35 PHÚT

6h45’

BCĐ và toàn bộ cán bộ tham gia tuyển sinh có mặt tại điểm thi. BCĐ phổ biến qui chế thi, tiến hành bốc thăm phân công cán bộ coi thi, cán bộ giám sát thi, bảo vệ,...

TS có mặt tại điểm thi: Xem các thông báo, tập trung trước cửa phòng thi.

7h00’

- CBGST: Về vị trí làm nhiệm vụ cho đến khi CBCT thu và nộp xong bài thi;

- CBCT số 2: Ghi số báo danh quy định chỗ ngồi cho TS;

- CBCT số 1: Căn cứ danh sách phòng thi, danh sách ảnh, lần lượt gọi thí sinh vào phòng thi; CBCT số 2 kiểm tra các vật dụng TS đem vào phòng thi, hướng dẫn TS ngồi đúng chỗ, sử dụng thẻ dự thi và danh sách có ảnh để đối chiếu nhận diện TS.

 

- TS trình thẻ dự thi khi được gọi vào phòng;

- TS ngồi đúng chỗ đã đánh số báo danh, để thẻ dự thi lên mặt bàn.

7h05’

- CBCT số 2: Phát giấy nháp cho TS;

- CBCT số 1: Phổ biến quy chế thi, quy định phòng thi.

- TS nghe phổ biến quy chế.

7h15’

- CBCT nhận đề thi tại phòng thi;

- Các phòng thi làm thủ tục bóc đề thi (làm biên bản và kiểm tra số lượng đề);

- CBCT số 1: Phổ biến cho TS viết họ, tên... vào phần phách;

- CBCT số 2: Ký vào bài thi và giấy nháp của TS

- Đại diện TS chứng kiến niêm phong đề thi và làm biên bản.

- TS viết đầy đủ họ, tên và các yêu cầu trên phần phách (kể cả giấy nháp).

7h30’

Bắt đầu tính giờ thi

- CBCT số 1: Đối chiếu ảnh trong Thẻ dự thi với ảnh trong danh sách để nhận diện TS, kiểm tra và ký vào giấy thi, giấy nháp.

- 15 phút sau khi tính giờ, Thư ký điểm thi đến các phòng thu lại đề thừa, thống kê số TS có mặt dự thi tại các phòng thi và nộp cho Trưởng ban coi thi.

 

 

Nếu 2 CBCT chưa ký đủ vào bài thi, TS phải có ý kiến xin chữ ký.

8h00’

CBCT thông báo thời gian còn lại 5 phút cho thí sinh biết.

TS kiểm tra lại bài thi và chuẩn bị nộp bài.

 

 

8h05’

Hết giờ

Làm thủ tục thu bài:

Khi có hiệu lệnh kết thúc buổi thi phải yêu cầu  thí sinh ngừng làm bài và thu bài của tất cả  thí sinh, kể cả thí sinh đã bị thi hành kỷ luật. CBCT số 2 duy trì trật tự và kỷ luật phòng thi. CBCT số 1 vừa gọi tên từng thí sinh lên nộp bài, vừa nhận bài thi của thí sinh. Khi nhận bài phải đếm đủ số tờ giấy thi của thí sinh đã nộp, yêu cầu thí sinh tự ghi đúng số tờ và ký tên vào bản danh sách theo dõi thí sinh. Khi thu xong toàn bộ bài thi yêu cầu các thí sinh ngồi trong phòng thi để tiếp tục thi phần Đọc và Viết.

Chú ý:

- CBCT xếp bài thứ tự theo danh sách phòng thi.

- Các biên bản coi thi, xử lý kỷ luật (nếu có) phải kèm theo bài thi.

- Ghi đầy đủ các đề mục trên các biên bản và túi đựng bài thi. Chỉ giữ lại Thẻ dự thi đối với TS bị đình chỉ thi.

- Bàn giao bài thi tại Ban chỉ đạo điểm thi cho thư ký.

- Thư ký điểm thi nhận bài thi theo sự chỉ đạo của Trưởng ban coi thi.

- Trưởng ban coi thi bàn giao bài thi, tài liệu liên quan cho Ban thư ký.

 

 

 

TS lần lượt làm thủ tục nộp bài, ký vào danh sách thi sau đó về chỗ ngồi trật tự để tiếp tục thi phần thi Đọc và Viết.

THI PHẦN ĐỌC - VIẾT – 90 PHÚT

8h15’

- CBCT số 2: Phát giấy nháp cho TS. Kiểm tra và ký vào giấy nháp;

- CBCT số 1 phổ biến thời gian thi.

TS viết đầy đủ họ, tên vào giấy nháp.

8h20’

- CBCT nhận đề thi tại phòng thi;

- Các phòng thi làm thủ tục bóc đề thi (làm biên bản và kiểm tra số lượng đề);

- CBCT số 1: Phổ biến cho TS viết họ, tên... vào phần phách;

- CBCT số 2 ký vào bài thi và giấy nháp của TS.

- Đại diện TS chứng kiến niêm phong đề thi và làm biên bản.

- TS viết đầy đủ họ, tên và các yêu cầu trên phần phách (kể cả giấy nháp).

8h30’

Bắt đầu tính giờ thi.

- CBCT số 1: Kiểm tra và ký vào bài thi, giấy nháp;

- 15 phút sau khi tính giờ, Thư ký điểm thi đến các phòng thu lại đề thừa, thống kê số TS có mặt dự thi tại các phòng thi và nộp cho Trưởng ban coi thi.

 

Nếu 2 CBCT chưa ký đủ vào  bài thi, TS phải có ý kiến xin chữ ký.

9h55’

CBCT thông báo thời gian còn lại 5 phút cho thí sinh biết.

TS kiểm tra lại bài thi và chuẩn bị nộp bài.

10h00’

Hết giờ

Làm thủ tục thu bài: Như phần thi Nghe hiểu - Tiếng Anh

 

 

13h00

Tập trung thí sinh

 

13h30

Thi kỹ năng nói

Thí sinh được gọi lần lượt vào phòng thi theo thứ tự danh sách

* Ngày 17/7/2022  

+ Buổi sáng: Tổ chức thi môn: Hình họa, Cơ sở Văn hóa Việt Nam, Kiến thức Âm nhạc tổng hợp

- 6h45’: BCĐ điểm thi, cán bộ tham gia có mặt tại phòng Hội đồng. BCĐ điểm thi điều hành theo qui định thời gian hiệu lệnh cụ thể như sau:

Thời gian

BAN CHỈ ĐẠO ĐIỂM THI (BCĐ)

CÁN BỘ COI THI (CBCT) – CÁN BỘ GIÁM SÁT (CBGS)

THÍ SINH DỰ THI (TS)

6h45’

BCĐ và toàn bộ cán bộ tham gia tuyển sinh có mặt tại điểm thi. BCĐ phổ biến qui chế thi, tiến hành bốc thăm phân công cán bộ coi thi, cán bộ giám sát thi, bảo vệ,...

TS có mặt tại điểm thi: Xem các thông báo, tập trung trước cửa phòng thi.

7h00’

- CBGST: Về vị trí làm nhiệm vụ cho đến khi CBCT thu và nộp xong bài thi;

- CBCT số 2: Ghi số báo danh vị trí vẽ cho cho TS;

- CBCT số 1: Căn cứ danh sách phòng thi, danh sách ảnh, lần lượt gọi thí sinh vào phòng thi; CBCT số 2 kiểm tra các vật dụng TS đem vào phòng thi, hướng dẫn TS vào đúng vị trí vẽ, sử dụng thẻ dự thi và danh sách có ảnh để đối chiếu nhận diện TS.

- TS trình thẻ dự thi khi được gọi vào phòng;

- TS vào đúng vị trí vẽ, xuất trình thẻ dự thi.

7h05’

- CBCT số 2: Phát giấy thi, giấy nháp cho TS.

- CBCT số 1: Phổ biến cho TS viết họ, tên... vào phần phách.

- CBCT số 2: Kiểm tra và ký vào nơi quy định (cả giấy thi và giấy nháp); Phổ biến quy chế thi, quy định phòng thi.

- TS viết đầy đủ họ, tên và các yêu cầu trên phần phách (kể cả giấy nháp), gấp giấy đúng quy cách;

- TS nghe phổ biến quy chế.

7h15’

- CBCT nhận đề thi tại phòng thi.

- Các phòng thi làm thủ tục bóc đề thi (làm biên bản và kiểm tra số lượng đề).

Đại diện TS chứng kiến niêm phong đề thi và làm biên bản.

7h30’đến 8h15’

Bắt đầu tính giờ thi.

- CBCT số 1: Đối chiếu ảnh trong Thẻ dự thi với ảnh trong danh sách để nhận diện TS, kiểm tra và ký vào giấy thi, giấy nháp.

- 15 phút sau khi tính giờ, Thư ký điểm thi đến các phòng thu lại đề thừa, thống kê số TS có mặt dự thi tại các phòng thi và nộp cho Trưởng ban coi thi.

Nếu 2 CBCT chưa ký đủ vào giấy bài thi, TS phải có ý kiến xin chữ ký.

8h15’ đến 8h25’

Thời gian mẫu nghỉ (Áp dụng cho môn thi Hình họa)

Thí sinh ở đúng vị trí vẽ trong phòng thi

8h25’ đến 9h10’

Thí sinh tiếp tục làm bài (Áp dụng cho môn thi Hình họa)

 

9h10’ đến 9h20’

Thời gian mẫu nghỉ (Áp dụng cho môn thi Hình họa)

Thí sinh ở đúng vị trí vẽ trong phòng thi

9h20’ đến 10h05’

Thí sinh tiếp tục làm bài (Áp dụng cho môn thi Hình họa)

 

10h05’ đến 10h15’

Thời gian mẫu nghỉ (Áp dụng cho môn thi Hình họa)

Thí sinh ở đúng vị trí vẽ trong phòng thi

10h15’ đến 11h00’

Thí sinh tiếp tục làm bài (Áp dụng cho môn thi Hình họa)

 

10h15’

CBCT thông báo thời gian còn lại 15 phút cho thí sinh biết.

Thí sinh thi môn CSVH Việt Nam

10h30’

CBCT làm thủ tục thu bài:

11h00’ đến 11h10’

Thời gian mẫu nghỉ (Áp dụng cho môn thi Hình họa)

Thí sinh ở đúng vị trí vẽ trong phòng thi

11h10’ đến 11h55’

Thí sinh tiếp tục làm bài (Áp dụng cho môn thi Hình họa)

 

11h55’ đến 12h05’

Thời gian mẫu nghỉ (Áp dụng cho môn thi Hình họa)

Thí sinh ở đúng vị trí vẽ trong phòng thi

12h05’

CBCT thông báo thời gian còn lại 15 phút cho thí sinh biết.

TS kiểm tra lại bài thi và chuẩn bị nộp bài.

12h20’

Hết giờ

Làm thủ tục thu bài:

 

+ Buổi chiều: Tổ chức thi môn: Năng lực Hoạt động Âm nhạc, Kiến thức QLVH, Kiến thức Mỹ thuật TH, Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng

- 12h45’: BCĐ điểm thi, cán bộ tham gia có mặt tại phòng Hội đồng. BCĐ điểm thi điều hành theo qui định thời gian hiệu lệnh cụ thể như sau:

Thời gian

BAN CHỈ ĐẠO ĐIỂM THI (BCĐ)

CÁN BỘ COI THI (CBCT) – CÁN BỘ GIÁM SÁT (CBGS)

THÍ SINH DỰ THI (TS)

12h45’

BCĐ và toàn bộ cán bộ tham gia tuyển sinh có mặt tại điểm thi. BCĐ phổ biến qui chế thi, tiến hành bốc thăm phân công cán bộ coi thi, cán bộ giám sát thi, bảo vệ,...

TS có mặt tại điểm thi: Xem các thông báo, tập trung trước cửa phòng thi.

13h00’

- CBGST: Về vị trí làm nhiệm vụ cho đến khi CBCT thu và nộp xong bài thi;

- CBCT số 2: Ghi số báo danh quy định chỗ ngồi cho cho TS;

- CBCT số 1: Căn cứ danh sách phòng thi, danh sách ảnh, lần lượt gọi thí sinh vào phòng thi; CBCT số 2 kiểm tra các vật dụng TS đem vào phòng thi, hướng dẫn TS ngồi đúng chỗ, sử dụng thẻ dự thi và danh sách có ảnh để đối chiếu nhận diện TS.

 

- TS trình thẻ dự thi khi được gọi vào phòng;

- TS ngồi đúng chỗ đã đánh số báo danh, để thẻ dự thi lên mặt bàn.

13h05’

- CBCT số 2: Phát giấy thi, giấy nháp cho TS.

- CBCT số 1: Phổ biến cho TS viết họ, tên....vào phần phách.

- CBCT số 2: Kiểm tra và ký vào nơi quy định (cả giấy thi và giấy nháp); Phổ biến quy chế thi, quy định phòng thi.

- TS viết đầy đủ họ, tên và các yêu cầu trên phần phách (kể cả giấy nháp), gấp giấy đúng quy cách;

- TS nghe phổ biến quy chế.

13h15’

- CBCT nhận đề thi tại phòng thi.

- Các phòng thi làm thủ tục bóc đề thi (làm biên bản và kiểm tra số lượng đề).

Đại diện TS chứng kiến niêm phong đề thi và làm biên bản.

13h30’

Bắt đầu tính giờ thi.

- CBCT số 1: Đối chiếu ảnh trong Thẻ dự thi với ảnh trong danh sách để nhận diện TS, kiểm tra và ký vào giấy thi, giấy nháp.

- 15 phút sau khi tính giờ, Thư ký điểm thi đến các phòng thu lại đề thừa, thống kê số TS có mặt dự thi tại các phòng thi và nộp cho Trưởng ban coi thi.

Nếu 2 CBCT chưa ký đủ vào giấy bài thi, TS phải có ý kiến xin chữ ký.

16h15’

CBCT thông báo thời gian còn lại 15 phút cho thí sinh biết.

TS kiểm tra lại bài thi và chuẩn bị nộp bài.

16h30’

Hết giờ

Làm thủ tục thu bài

 

 

 

 

Nội dung đính kèm:
  1. 5. Thoi gian hieu lenh .2022(2).doc

Thông báo cũ hơn: