Thông báo

Thông báo về việc nghỉ lễ và phân công lãnh đạo, cán bộ trực cơ quan ngày Quốc khánh 2/9 năm 2023

15 Tháng Tám 2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

 

­­­Số: 1441 /TB- ĐHSPNTTW

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Hà Nội, ngày 15 tháng  8 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ lễ và phân công lãnh đạo, cán bộ trực cơ quan

ngày Quốc khánh 2/9 năm 2023

_________

 

Căn cứ Bộ Luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Thông báo số 5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 của Bộ lao động-Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Ban Giám hiệu Trường ĐHSP Nghệ thuật TW thông báo về việc nghỉ lễ và phân công lãnh đạo, cán bộ trực cơ quan ngày Quốc khánh 2/9 năm 2023 như sau:

1. Lịch nghỉ lễ

Cán bộ, viên chức, NCS, học viên và sinh viên của Nhà trường được nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 01/9/2023 đến hết ngày 04/9/2023, trong đó:

- Ngày 01 và 02/9/2023 là ngày nghỉ lễ theo quy định;

- Ngày 04/9/2023 là ngày nghỉ bù vì ngày Quốc khánh trùng với ngày thứ Bảy là ngày nghỉ hàng tuần.

2. Danh sách lãnh đạo, cán bộ trực (ngày 01/9/2023 và ngày nghỉ bù 04/9/ 2023)

 

Thứ

                  Ngày

Thời gian

Thứ sáu (01/9/2023)

Từ 08h00 - 12h00; Từ 13h00 - 17h00

Trực lãnh đạo

Đ/c Lê Vinh Hưng, ĐT: 098 575 5666

Cán bộ trực

Đ/c Đỗ Anh Tuấn,  ĐT: 098 877 1009

Đ/c Lương Minh Tân,  ĐT: 094 568 5335

Thứ Hai (04/9/2023)

Từ 08h00 - 12h00; Từ 13h00 - 17h00

Trực lãnh đạo

Đ/c Nguyễn Văn Định,  ĐT: 091 695 2666

Cán bộ trực

Đ/c Đỗ Anh Tuấn,  ĐT: 098 877 1009

Đ/c Lương Minh Tân,  ĐT: 094 568 5335

3. Nhiệm vụ của cán bộ trực

- Nắm bắt kịp thời toàn bộ tình hình cơ quan.

- Chủ động giải quyết sự vụ (nếu có).

- Ghi đầy đủ nhật ký trực.

4. Tổ chức thực hiện

            - Các đơn vị tổng vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc và khu vực xung quanh đơn vị. Tắt các nguồn điện, thiết bị điện tử ở các phòng làm việc, lớp học để đề phòng cháy nổ.

- Phòng Quản lý Học viên, Sinh viên lên phương án đảm bảo an toàn tài sản và an ninh trật tự khu Ký túc xá sinh viên.

          - Bộ phận bảo vệ Nhà trường xây dựng kế hoạch trực bảo vệ, quản lý chặt chẽ người ra, vào cơ quan.

            - Phòng Kế hoạch, Tài chính và Quản trị thiết bị phân công cán bộ trực điện, nước.

            - Cán bộ, giảng viên, nhân viên không có trách nhiệm trực cơ quan, trực cơ sở vật chất không được đến nơi làm việc.

- Các vấn đề phát sinh khác do Ban Giám hiệu trực tiếp chỉ đạo.

            5. Địa điểm trực

Phòng làm việc của Tổ bảo vệ; phòng làm việc các đơn vị: Đào tạo, Trung tâm Thông tin và Truyền thông.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo này./.

 

      Nơi nhận:                                                                          HIỆU TRƯỞNG

         - PA 03 (b/c);                                                                                   

         - Các đơn vị; cá nhân (mục 2);                                          (Đã ký)                   

         - Website (đăng tb);

         - Lưu VT, TCHC (27).

                                                                                                                                                     

                                                                                   PGS.TS. Đào Đăng Phượng

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông báo cũ hơn: