Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Chính sách văn hóa ở Việt Nam

Cập nhật ngày: 25 Tháng Giêng 2019
Cấp đề tài: Đề tài cấp Trường
Cơ quan chủ trì: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức
Cơ quan thực hiện đề tài: Khoa Văn hóa Nghệ thuật
Thời gian thực hiện: 2018-2019

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục, Đề tài gồm có 4 chương

- Chương 1: Một số vấn đề chung về chính sách văn hóa

- Chuwog 2: Khái quát chính sách văn hóa trước thời kỳ đổi mới (1986) và một số mô hình, kinh nghiệm xây dựng chính sách văn hóa trên thế giới

- Chương 3: Những nhân tố tác động và thực tiễn xây dựng chính sách văn hóa ở nước ta từ thời kỳ đổi mới (1986) đến nay

- Chương 4: Thực trạng chính sách văn hóa trên một số lĩnh vực từ thời kỳ đổi mới (1986) đến nay


Đề tài cấp Trường

Xây dựng nội dung giảng dạy môn rèn luyện nghiệp vụ Sư phạm thường xuyên cho hệ Đại học Sư phạm Âm nhạc, Đại học Sư phạm Mỹ thuật

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Nguyễn Mai Hương
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo dục Đại cương
+ Thời gian thực hiện:2018-2019
Xem
Đề tài cấp Trường

Tài liệu giảng dạy môn lịch sử Mỹ thuật ứng dụng ngành Thiết kế Đồ họa Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Quách Thị Ngọc An
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Đồ họa
+ Thời gian thực hiện:2018-2019
Xem
Đề tài cấp Trường

Khảo sát và đề xuất bổ sung giáo trình, tài liệu dạy học hệ đại học sư phạm Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt
+ Đơn vị thực hiện:Viện Nghiên cứu Sư phạm Nghệ thuật
+ Thời gian thực hiện:2018-2019
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn hướng dẫn chuẩn bị đồ chơi, đồ dùng dạy học cho chuyên ngành Đại học Sư phạm Mỹ thuật Mầm non

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị Đông
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2018-2019
Xem
Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm