Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Vận dụng nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII vào dạy học học phần Kinh tế chính trị Mác Lenin tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW

Cập nhật ngày: 07 Tháng Ba 2024
Cấp đề tài: Đề tài cấp Khoa
Cơ quan chủ trì: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trịnh Anh Tuân
Cơ quan thực hiện đề tài: Khoa Giáo dục Đại Cương
Thời gian thực hiện: 2023
Nội dung đính kèm:
  1. 12. Trịnh Anh Tuân.pdf

Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu bổ sung kiến thức môn Mỹ thuật đương đại trình độ thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS. Phạm Minh Phong
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Đồ họa
+ Thời gian thực hiện:2022-2023
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu xây dựng tài liệu môn Trải nghiệm hoạt động mỹ thuật cho sinh viên Sư phạm Mỹ thuật

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Đào Thị Thúy Anh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2022-2023
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu nghệ thuật tranh hoành tráng Mexico vào giảng dạy học phần Trang trí ứng dụng ngành Sư phạm Mỹ thuật Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Quang Huy
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2022-2023
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu nghệ thuật tranh hoành tráng Mexico vào giảng dạy học phần Trang trí ứng dụng ngành Sư phạm Mỹ thuật Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Quang Huy
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2022-2023
Xem