Sinh viên tra cứu

Bảng điểm xét lên lớp K3, K4, K5 ĐHSP Âm nhạc và K40,41 CĐSP Âm nhạc năm 2011 - 2012

30 Tháng Tám 2011

Bảng điểm xét lên lớp K3 Đại học Sư phạm Âm nhạc

Download

Bảng điểm xét lên lớp K4 Đại học Sư phạm Âm nhạc

Download

Bảng điểm xét lên lớp K5 Đại học Sư phạm Âm nhạc

Download

Bảng điểm xét lên lớp K40 CĐSP Mỹ thuật

Download

Bảng điểm xét lên lớp K41 CĐSP Mỹ thuật

Download