Sinh viên tra cứu

Bảng điểm xét lên lớp K3, K4, K5 ĐHSP Mỹ thuật; K1 Đại học Hội họa và K40,41 CĐSP Mỹ thuật năm 2011 - 2012

30 Tháng Tám 2011

 

Bảng điểm xét lên lớp năm thứ 4 K3 Đại học Sư phạm Mỹ thuật

Download

Bảng điểm xét lên lớp năm thứ 3 K4 Đại học Sư phạm Mỹ thuật

Download

Bảng điểm xét lên lớp năm thứ 2 K5 Đại học Sư phạm Mỹ thuật

Download

Bảng điểm xét lên lớp năm thứ 2 K1 Đại học Hội họa

Download

Bảng điểm xét lên lớp năm thứ 3 K40 CĐSP Mỹ thuật

Download

Bảng điểm xét lên lớp năm thứ 2 K41 CĐSP Mỹ thuật

Download