Hoạt động đào tạo

Quyết định 603/ĐT-ĐHSPNTTW ngày 03 tháng 7 năm 2012 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp khóa đào tạo 2010 – 2012 ĐHSP Âm nhạc, Mỹ thuật hệ liên thông chính quy

03 Tháng Bảy 2012

Tệp đính kèm:  download (Kèm theo danh sách xếp hạng tốt nghiệp)

 

Quyết định 603/ĐT-ĐHSPNTTW ngày 03 tháng 7 năm 2012 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp khóa đào tạo 2010 – 2012  ĐHSP Âm nhạc, Mỹ thuật hệ liên thông chính quy