Tuyển sinh sau đại học

Thông báo nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Sau Đại học năm 2014

07 Tháng Bảy 2014

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH 2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số: 892/TB-HĐTSSĐH2014

Hà Nội, ngày 07  tháng 7  năm 2014

 

THÔNG BÁO

V/v nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Sau Đại học năm 2014

 

            - Căn cứ Điều 18, Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục & Đào tạo  năm 2011;

   - Căn cứ Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2014.

   Hội đồng Tuyển sinh Sau Đại học năm 2014 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW tổ chức nhận đơn phúc khảo của các thí sinh tham gia kỳ thi, cụ thể như sau:

   1. Thời gian: từ 13h30’ ngày 07/7/2014 đến 17h00’ ngày 25/7/2014.

   2. Địa điểm: Khoa Sau đại học – Tầng 3 phòng 304 nhà E.

   3. Lệ phí phúc khảo: 300.000đ/môn.

Các thí sinh khi nộp đơn cần ghi rõ:

   - Họ và tên: ………………………………………………………………………………...

   - Số báo danh:……………………………………………………………………………..

   - Chuyên ngành dự thi:……………………………………………………………. ….....

   - Môn xin phúc khảo:………………………………………………………………………

+ Chuyên ngành LL&PPDHÂN:

Môn Kiến thức Âm nhạc tổng hợp: số điểm đã đạt:...................

Môn Ngoại ngữ (Nghe, Đọc - Viết): số điểm đã đạt:.................      

Theo Quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2014 quy định không phúc khảo các môn năng khiếu. Vì vậy, môn cơ bản (Năng lực hoạt động Âm nhạc) HĐTS không tổ chức phúc khảo.

+ Chuyên ngành QLVH:

Môn Cơ sở văn hóa Việt Nam; số điểm đã đạt:.................................

Môn Kiến thức Quản lý văn hóa; số điểm đã đạt:...........................

Môn Ngoại ngữ (Nghe, Đọc - Viết); số điểm đã đạt:.....................      

Sau 17h00’ ngày 25/7/2014 (Thứ hai), Hội đồng tuyển sinh Sau Đại học năm 2014 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW sẽ dừng việc nhận đơn phúc khảo và tiến hành các thủ tục phúc khảo theo quy chế hiện hành.

 

Nơi nhận:

- HĐTS;

- Thí sinh dự thi;

- Lưu: VT, K.SĐH (PT,7).

 

                CHỦ TỊCH HĐTS

                 HIỆU TRƯỞNG

 

                       (Đã ký)

 

 

        PGS.TSKH. Phạm Lê Hòa