Tuyển sinh sau đại học

Mẫu đơn phúc khảo tuyển sinh SĐH năm 2014

07 Tháng Bảy 2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO

                           Kính gửi:   Hội đồng tuyển sinh Sau Đại học năm 2014,

                                            Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

 

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………………...

Nơi sinh: ………………………………………… Điện thoại liên hệ: ………………………………...

Tôi đã đăng ký dự thi kỳ thi tuyển sinh Sau Đại học năm 2014 tại Trường.

+ Số báo danh: ………………………………………… Phòng thi: ……………………………………

+ Chuyên ngành dự thi: …………………………………………………………………………………

+ Môn xin phúc khảo (chỉ ghi môn phúc khảo):

Môn Kiến thức Âm nhạc tổng hợp; số điểm đã đạt:…………………………………………

Môn Cơ sở văn hóa Việt Nam; số điểm đã đạt:………………………………………………..

Môn Kiến thức Quản lý văn hóa; số điểm đã đạt:…………………………………………….

Môn Ngoại ngữ (Nghe, Đọc – Viết); số điểm đã đạt:………………………………………....

 

 

 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2014

              Người làm đơn

           (Ký và ghi rõ họ tên)