Đảm bảo chất lượng

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2015

21 Tháng Tư 2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

 

Số: 342 /KH-ĐHSPNTTW-KT,ĐBCL&TTGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2015

 

Thực hiện công văn số 979/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 3 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH và TCCN năm 2015, 2016;

Căn cứ Kế hoạch năm học 2014-2015;

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW xây dựng Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2015 cụ thể như sau:

1. Nội dung công việc

STT

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

BIỆN PHÁP

THỰC HIỆN

SẢN PHẨM

1

Lập kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng năm 2015.

Phòng KT, ĐBCL, TTGD

 

Từ ngày 10-19/3/2015

- Nghiên cứu văn bản, hồ sơ về công tác ĐBCL

- Phân tích đặc điểm tình hình của nhà trường

Kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt

2

Rà soát báo cáo tự đánh giá năm 2013: cập nhật, bổ sung các dữ liệu mới.

Phòng KT, ĐBCL&TTGD; Hội đồng TĐG

Các phòng/ban, khoa/trung tâm

Từ  tháng 8-11/2015

- Thành lập hội đồng tự đánh giá

- Tâp huấn về công tác tự đánh giá

- Lập kế hoạch chi tiết, phân công rõ nhiệm vụ của từng cá nhân/tập thể có liên quan

 

Báo cáo TĐG năm 2015

STT

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

BIỆN PHÁP

THỰC HIỆN

SẢN PHẨM

3

Triển khai cải tiến chất lượng các mặt hoạt động dựa trên kết quả tự đánh giá năm 2015

Phòng KT, ĐBCL&TTGD

Các đơn trong toàn trường

Từ tháng 11/2015

-Xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó xác định rõ các nội dung cần cải tiến chất lượng, đơn vị  và thời gian thực hiện.

- Tổ chức giám sát hoạt động cải tiến chất lượng của các đơn vị.

- Triển khai đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm.

Kế hoạch được thực hiện

4

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký KĐCLGD

Phòng KT, ĐBCL&TTGD

Các đơn vị liên quan

Tháng 12/2015

-Liên hệ với Cục KT, ĐBCL để lựa chọn tổ chức kiểm định đăng kí kiểm định

-Tham khảo thông tin từ các cơ sở giáo dục khác đã tiến hành đánh giá ngoài.

-Dự kiến thời gian hợp lý để đăng ký KĐCL

Hồ sơ đăng ký KĐCL

5

Bổ sung, điều chỉnh Chuẩn đầu ra các ngành, chuyên ngành đào tạo

Phòng Đào tạo

Các Khoa/Tổ bộ môn

Từ tháng 9-12/2015

- Nghiên cứu hồ sơ, văn bản có liên quan.

- Xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể

- Tổ chức hội thảo/hội nghị có sự tham gia của các bên liên quan

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo

STT

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

BIỆN PHÁP

THỰC HIỆN

SẢN PHẨM

6

Tiến hành  xây dựng ngân hàng đề thi theo hình thức tín chỉ cho các ngành đào tạo ĐH, CĐ (đợt 2)

Phòng KT, ĐBCL&TTGD

Các Khoa/Tổ bộ môn

Từ tháng 01-4/2015

- Xây dựng và triển khai kế hoạch

- Tổ chức nghiệm thu và thẩm định ngân hàng đề thi

NHĐT theo hình thức tín chỉ ĐH, CĐ hệ chính quy

7

Tiếp tục thực hiện quy trình  kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù hợp với phương thức đào tạo tín chỉ

Phòng Đào tạo

Phòng KT, ĐBCL&TTGD Các Khoa, Phòng chức năng, GV

9/2014-7/2015

- Thực hiện quy trình kiểm tra, đánh giá

- Tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm

Quy trinh kiểm tra đánh giá

8

Tổ chức các kì thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học

Trung tâm NN

Trung tâm CNTT

Theo lịch thi của trường

Trong năm 2015

- Phổ biến với sinh viên các quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học

- Xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với chuẩn đầu ra.

- Tổ chức các lớp học bồi dưỡng

- Tổ chức các kì thi nghiêm túc, trung thực

Kết quả thi

9

Khảo sát tình hình việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

Phòng KT, ĐBCL&TTGD

Phòng CTHSSV

Trong năm 2015

- Xây dựng mẫu phiếu

- Tiến hành khảo sát bằng phiếu/phỏng vấn trực tiếp

Kết quả khảo sáy tình hình việc làm của người học

 

 

STT

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

BIỆN PHÁP

THỰC HIỆN

SẢN PHẨM

10

Lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Phòng KT, ĐBCL&TTGD

Các Khoa/tổ bộ môn

Từ tháng 08-11/2015

- Hoàn thiện quy trình lấy ý kiến phản hồi

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức lấy ý kiến phản hồi

- Công khai kết quả lấy ý kiến phản hồi

Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi

11

Tham gia tập huấn về công tác đảm bảo chất lượng

Phòng KT, ĐBCL&TTGD

Cá nhân có liên quan

Theo KH của Bộ GD&ĐT

Tạo điều kiện cho cán bộ, chuyên viên tham gia tập huấn

 

12

Giám sát, thực hiện 3 công khai theo quy định

Phòng KT, ĐBCL&TTGD

Các đơn vị liên quan

Theo quy định của Bộ GD&ĐT

- Công khai nội dung thực hiện trên website nhà trường

- Tổ chức các hội nghị tổng kết, đánh giá

Các nội dung công khai được cập nhật theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT

13

Báo cáo hoạt động Đảm bảo chất lượng

Phòng KT, ĐBCL&TTGD

 

Theo quy định của Bộ GD&ĐT

Trên cơ sở tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, xây dựng báo cáo khoa học, cụ thể, bám sát các nội dung công việc

Báo cáo hoạt động đảm bảo chất lượng năm 2015

 

2. Tổ chức thực hiện

2.1. Ban Giám hiệu

- Chỉ đạo việc tổ chức xây dựng, triển khai Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2015.

2.2. Phòng KT,ĐBCL&TTGD

- Chủ trì phối hợp với các khoa, bộ môn, phòng, ban, trung tâm để tổ chức phổ biến chủ trương, hướng dẫn triển khai kế hoạch của Nhà trường và các văn bản của Bộ GD&ĐT về công tác Đảm bảo chất lượng.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc triển khai kế hoạch ở các đơn vị theo từng nội dung công việc, tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu

- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2015.

2.3. Các khoa, phòng ban, trung tâm

- Tổ chức xây dựng mục tiêu, kế hoạch thực hiện, các quy trình và biện pháp phù hợp với thực trạng của đơn vị và yêu cầu phát triển của nhà trường.

- Triển khai thực hiện các văn bản về đảm bảo chất lượng và thường xuyên kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả hoạt động theo từng giai đoạn.

- Phối hợp với P.KT,ĐBCL&TTGD trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác đảm bảo chất lượng nói chung.

- Báo cáo Ban Giám hiệu và các cơ quan có liên quan theo yêu cầu.

Trưởng các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, nghiêm túc triển khai Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2015 của nhà trường./.

 

Nơi nhận:

   - Cục KT&KĐCLGD;

   - BGH (để báo cáo);

   - Các đơn vị (để thực hiện);

   - Lưu: VT, P. KT,ĐBCL&TTGD.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã kí)

 

Phạm Lê Hòa