Tuyển sinh đại học

Thông báo tổ chức đợt thi bổ sung đại học, đại học liên thông hệ chính quy năm 2016

27 Tháng Sáu 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số: 1089 /TB - ĐHSPNTTW - ĐT                             Hà Nội, ngày 23 tháng 6  năm 2016

 

THÔNG BÁO

                    V/v tổ chức đợt thi bổ sung đại học, đại học liên thông hệ chính quy năm 2016

_______________

 

Thực hiện Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2016; Thông báo số 68/TB-BGDĐT ngày 24/2/2016 về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 2382/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 25/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án tự chủ tuyển sinh của Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương năm 2016;

Căn cứ tình hình thực tế và kết luận cuộc họp (phiên thứ nhất) của Hội đồng tuyển sinh đại học, đại học liên thông hệ chính quy Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương ngày 22/6/2016;

Hội đồng tuyển sinh đại học, đại học liên thông hệ chính quy Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương thông báo như sau:

1. Nhà trường tổ chức thi tuyển sinh đại học, đại học liên thông hệ chính quy kỳ thi chính thức vào ngày 10, 11, 12/7/2016 theo nội dung Thông báo số 478/TB-ĐHSPNTTW-ĐT ngày 31/3/2016 về việc tuyển sinh đại học, đại học liên thông hệ chính quy năm 2016;

2. Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đăng ký dự thi đại học, đại học liên thông hệ chính quy vào Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương năm 2016. Ngày 19, 20, 21/7/2016 Nhà trường sẽ tổ chức đợt thi bổ sung cho những thí  sinh thuộc một trong những trường hợp sau đây:

       - Thí sinh bị trùng ngày thi đại học hệ chính quy của Trường ĐHSP Nghệ thuật  Trung ương với các Trường đại học, cao đẳng khác;

       - Do điều kiện sức khỏe, giao thông, thí sinh không thể dự thi trong đợt thi chính thức (10, 11, 12/7/2016) của Nhà trường;

      - Thí sinh có nguyện vọng thi ngành đào tạo bổ sung so với ngành đào tạo đăng ký ban đầu;

      - Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi thuộc diện ưu tiên tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng phải kiểm tra năng khiếu theo đặc thù ngành đào tạo về nghệ thuật;

Các trường hợp đặc biệt khác do Hội đồng tuyển sinh đại học, đại học liên thông hệ chính quy Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương quyết định.

3. Thí sinh có nguyện vọng dự thi trong đợt bổ sung nộp Hồ sơ đăng ký dự thi trước 17h00 ngày 18/7/2016.

Hội đồng tuyển sinh đại học, đại học liên thông hệ chính quy Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương trân trọng thông báo.

Đề nghị các đơn vị, Khoa đào tạo phối hợp với Phòng Đào tạo để thông tin cho thí sinh và phụ huynh được biết.

* Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương, Km 9 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

- Điện thoại: 043.8547301

- Hotline: 094.771.92. 99

Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

   - Bộ GD&ĐT (để báo cáo);                                                             

   - HĐTS;

   - Các đơn vị liên quan;                                                                    (Đã ký)

   - Ban biên tập Website (để đăng thông tin);                                                  

   - L­ưu VT, ĐT.                                                                           

GS.TSKH. Phạm Lê Hòa     

 

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm