Văn bản KHCN

Thông báo duyệt danh mục đề tài KHCN cấp Bộ năm 2016

17 Tháng Tư 2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

THÔNG BÁO

V/v Duyệt danh mục đề tài KHCN cấp Bộ năm 2016

 

             Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ NCKH năm 2016 của Bộ GD&ĐT, Bộ KHCN & MT, ngày 17 tháng 4 năm 2015, Hội đồng KH&ĐT Trường ĐHSP Nghệ thuật TW (Theo Quyết định số: 427/QĐ- ĐHSPNTTW-KHCN, ngày 10 tháng 4 năm 2015) đã họp và Duyệt danh mục đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ 2016 gồm 06 đề tài:

           1. Xây dựng Cơ sở dữ liệu âm nhạc cho đào tạo ngành Sư phạm Âm nhạc

           2. Nghiên cứu xây dựng mô hình dạy học Mỹ thuật cho học sinh Tiểu học thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

           3. Giáo dục Văn hóa môi trường cho sinh viên Sư phạm Nghệ thuật trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

          4. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý ở các trường đại học đào tạo giáo viên Nghệ thuật trong bối cảnh đổi mới giáo dục Việt Nam.

          5. Giáo dục giá trị Văn hóa biển đảo cho sinh viên các trường đại học Sư phạm trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

         6. Nghiên cứu xây dựng mô hình dạy học Âm nhạc cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

            Nhà trường Thông báo tới mọi tổ chức, cá nhân tham gia trình bày Thuyết minh và dự tuyển chọn đề tài. Thuyết minh bằng bản cứng, bản mềm gửi về Phòng KHCN Trường ĐHSP Nghệ thuật TW trước 9h00, ngày 20/4/2015 theo địa chỉ email: hahoa1966@gmail.com

            Mọi thông tin chi tiết về Thủ tục tuyển chọn đề tài xem trên Website: www.moet.gov.vn

 

                                                             Ngày 17 tháng 4 năm 2015

                                                            HIỆU TRƯỞNG

                                                          (đã ký)

                                                           GS.TSKH. Phạm Lê Hòa