Văn bản KHCN

Quyết định Ban hành Quy định về hoạt động Khoa học và Công nghệ trong Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW

10 Tháng Mười Một 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 1843/QĐ-ĐHSPNTTW

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về hoạt động Khoa học và Công nghệ

trong Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW

____________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TW

 

       

 Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành "Điều lệ trường đại học"; 

Căn cứ Thông tư 22/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về hoạt động KH&CN trong các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài KH&CN; 

Căn cứ thông tư 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên;

Căn cứ Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 5 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên ngành Nghệ thuật, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật;

Căn cứ Biên bản kết luận của phiên họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHSP Nghệ thuật TW ngày 29 tháng 9 năm 2017;

           Theo đề nghị của Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

           Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về hoạt động Khoa học và Công nghệ trong Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

            Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 1341/QĐ-ĐHSPNTTW-KHCN ngày 22 tháng 9 năm 2014. Toàn thể các đơn vị trong trường, các cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

             Nơi nhận:                                                     

HIỆU TRƯỞNG

         - ĐU, BGH (để báo cáo);

         - Các đơn vị;

         - Lưu VT, P.KHCN.

Đã ký

TS. Đào Đăng Phượng