Sự kiện

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Văn hóa

19 Tháng Sáu 2018

BBT

            Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, sáng ngày 18/6/2018, khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho học viên Đào Thị Tính Đàm Ngọc Hoa - khóa V chuyên ngành Quản lý Văn hóa. 

          Điều hành Hội đồng 1 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Thanh, PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức; PGS.TS. Trần Đức Ngôn, TS. Đỗ Quang Minh (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Quản lý hoạt động của Bảo tàng Ninh Bình     

Học viên: Đào Thị Tính

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ

Tóm tắt nội dung: Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động của Bảo tàng Ninh Bình, từ đó đề ra phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động của Bảo tàng.

Xếp loại: Giỏi

          Điều hành Hội đồng 2 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: PGS.TS. Trần Đức Ngôn, PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ; PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Thanh, PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Quản lý hoạt động văn nghệ quần chúng ở tỉnh Ninh Bình   

Học viên: Đàm Ngọc Hoa

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Cao Đức Hải

Tóm tắt nội dung: Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động văn nghệ quần chúng ở tỉnh Ninh Bình, từ đó đề ra phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động văn nghệ quần chúng tại cơ sở nghiên cứu.

Xếp loại: Giỏi


Học viên chụp ảnh lưu niệm với các thành viên Hội đồng